ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. i fax: +48 22 853 09 28, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Aktualności

Obowiązki podmiotów wytwarzających odpady

Email Drukuj PDF

Do obowiązków wytwórców (posiadaczy) odpadów należy:

 1. Uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg (100 kg) rocznie;
 2. Przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg (100 kg) rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

 • Odpady niebezpieczne to między innymi odpady weterynaryjne, które powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach;
 • Do odpadów weterynaryjnych nie zalicza się zwłok zwierząt.
 • Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych.
 • Ewidencja, o której mowa przypadku wytwórcy odpadów - powinna obejmować miejsce przeznaczenia odpadów

Ewidencja odpadów

Ewidencję prowadzi się, z zastosowaniem następujących dokumentów ewidencji odpadów:

karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie;

karty przekazania odpadu.

Dokumenty ewidencji odpadów powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów.

Posiadacz odpadów jest obowiązany do przechowywania dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.

Ewidencja uproszczona

 • Dopuszczone jest prowadzenia ewidencji uproszczonej przez małych i średnich przedsiębiorców, którzy wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,
 • Ewidencja uproszona polega na sporządzaniu jedynie karty przekazania odpadu.
 • Za rok 2011 ma zastosowanie wzór karty przekazania odpadu określony jest w załączniku nr 5 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z dnia 28 grudnia nr 249 poz. 1673.) POBIERZ
 • Za lata 2010 i wcześniejsze ma zastosowanie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z dnia 24 lutego 2006 r. nr 30 poz. 213) POBIERZ

Zbiorcze zestawienia

 • Sporządzane jest przez posiadaczy odpadów na podstawie wytwórca odpadów sporządza zestawienie w terminie do 15 marca za rok przedni.
 • organem odpowiedzialnym za przyjmowanie biorczych zestawień jest marszałek województwa.
 • Niewykonanie przez posiadacza odpadów obowiązku przekazania ww. sprawozdania lub złożenie go nieterminowo skutkuje nałożeniem przez urząd marszałkowski kary pieniężnej w wysokości 10 000 zł.
 • Za rok 2010 zastosowanie ma wzór sprawozdania zamieszczony w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2007 r. nr 101 poz. 686) POBIERZ
 • Za rok 2011 i następne sprawozdanie sporządzane będzie na druku stanowiącym załącznik nr 1 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2010 r.) ZOBACZ

Karta przekazania odpadu

karta

Objaśnienia:

1) Numer jest nadawany przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.

2) Podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu.

3) W przypadku odpadów komunalnych do wypełnienia karty przekazania odpadu jest obowiązany przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w tej ustawie.

4) Dotyczy przedsiębiorcy transportującego odpady, niebędącego posiadaczem odpadów, działającego na zlecenie innego posiadacza odpadów, który zlecił mu wykonanie usługi transportu odpadów.

5) Podać adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.

6) O ile posiada.

7) W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich transportujących odpad z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.

8) Podać adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu transportującemu odpady.

9) Dotyczy stacji demontażu w przypadku przekazywania odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podać symbol R lub D. Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

10) Dotyczy dokumentów wystawianych przez prowadzących odzysk lub recykling na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.).

11) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

12) W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu.

13) Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady temu samemu posiadaczowi odpadów.

14) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

15) Dotyczy odpadów niebezpiecznych.


Katalog odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

(Dz. U. z dnia 8 października nr 112 poz. 1206)

18 02    Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej

18 02 01           Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)

18 02 02*          Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt

18 02 03           Inne odpady niż wymienione w 18 02 02

18 02 05           Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 02 06           Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05

18 02 07           Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 02 08           Leki inne niż wymienione w 18 02 07


Poprawiony: wtorek, 19 kwietnia 2011 11:39
 
 

Komunikat w sprawie gospodarowania odpadami weterynaryjnymi

Email Drukuj PDF

Komunikat
w sprawie gospodarowania odpadami weterynaryjnymi
i niebezpiecznymi w zakładzie leczniczym dla zwierząt.

 

W dniu 27 stycznia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi. Rozporządzenie wydano na podstawie obowiązującej ustawa o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 t.j.), która w szczegółowy sposób ustala obowiązki wytwórców odpadów w tym odpadów weterynaryjnych.

Z uwagi na pytania lekarzy weterynarii dotyczące sposobu gospodarowania odpadami wytworzonymi w czasie działalności zakładu leczniczego dla zwierząt informujemy, że szczegółowy sposób postępowania opisany jest w art. 17 w/w ustawy i następnych oraz w/w rozporządzeniu.

Do obowiązków wytwórcy odpadów weterynaryjnych należy:

1) podpisanie umowy z firmą zajmującą się zbieraniem, magazynowaniem i transportowaniem odpadów,

2) uzyskanie decyzji, odpowiedniego organu (marszałek województwa), o pozwoleniu na wytwarzanie odpadów.

 

Obowiązki wytwórcy odpadów wynikające z art. 17 w/w ustawy, takie jak uzyskanie decyzji, przedłożenia informacji, sprawozdawczość można zlecić wyspecjalizowanej firmie zajmującej się recyklingiem, odzyskiwaniem i utylizacją odpadów zwierając umowę w tym zakresie.

dr hab. Krzysztof Anusz

Prezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Poprawiony: czwartek, 10 marca 2011 08:12
 

VII Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim

Email Drukuj PDF

VII Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim

12.03.2011r. (sobota)

Dolnośląska Izba Lekarsko - Weterynaryjna

zaprasza wszystkich chętnych lekarzy weterynarii wraz z rodzinami.

Mistrzostwa odbędą się

12 marca (sobota) 2011 w kompleksie narciarskim Czarna Góra

(www.czarnagora.pl)

w Masywie Śnieżnika, w Kotlinie Kłodzkiej

Konkurencją będzie SLALOM GIGANT

ustawiany i sędziowany przez profesjonalistów.

Stok przeznaczony będzie wyłącznie dla zawodników i ich rodzin.

Zapewniamy bezpłatny parking dla wszystkich zmotoryzowanych.

W zawodach biorą udział tylko lekarze weterynarii i ich dzieci w wieku do 18 lat.

Przewidujemy tworzenie drużyn składających się z 4 zawodników.

Dla dzieci prawdziwy konny kulig!

Do 15 roku życia KASKI OBOWIĄZKOWE ! Dla wszystkich ZALECANE !

Zawody odbędą się w godzinach 9.00 – 14.00

Około godz. 19.00 rozdanie nagród i impreza integracyjna.

Koszt uczestnictwa w zawodach to 50 zł od osoby (cena obejmuje udział w zawodach, i ubezpieczenie). Zakup karnetów narciarskich we własnym zakresie.

Dzieci i młodzież do 18 roku życia pokrywają jedynie koszty karnetu narciarskiego.

W trakcie zawodów organizatorzy zapraszają tradycyjnie na

wojskową grochówkę z kotła.

Koszt imprezy integracyjnej to

40 zł od osoby (dzieci i młodzież do 18 roku życia mają wstęp bezpłatny).

Organizacja noclegów we własnym zakresie – informacje pomocnicze na stronie www.dilwet.pl oraz www.czarnagora.pl

Wpłat można dokonywać na konto Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

koniecznie z dopiskiem „SLALOM”

Konto: PeKaO S.A. I O. we Wrocławiu 48124019941111000024959016

lub bezpośrednio u organizatorów w dniu zawodów

Zgłoszenia przyjmuje (tylko elektronicznie) i informacji udziela

komitet organizacyjny:

Wojciech Hildebrand, tel. 601 786 433, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Robert Karczmarczyk, tel. 501 631 788, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Szczegółowy plan imprezy i regulamin zawodów zostanie przedstawiony na stronie www.dilwet.pl

 

 

Uwagi KRLW do projektów rozporządzeń o opłatach i wynagrodzeniach

Email Drukuj PDF

W odpowiedzi na pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2011 r. sygn. ŻWeo/PM/8500/1/11/136, przy którym przesłane zostały  projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

- zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej,

- zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii,  icon po konsultacjach ze środowiskiem lekarzy weterynarii i uwzględnieniu ich opinii, Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zgłasza następujące uwagi (308.27 kB)

 

 

Wyciąg z rozporządzenia 853/2004 PEiR z 29-04-2004

Email Drukuj PDF

ROZPORZĄDZENIE(WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego

(Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55) (2004R0853 — PL — 15.07.2010 — 008.001 — 2 wersja skonsolidowana)

Więcej: Wyciąg z rozporządzenia 853/2004 PEiR z 29-04-2004

 

Naukowa opinia ws choroby Auyeszkego

Email Drukuj PDF

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna icon 31 stycznia 2011 zwróciła się z prośbą o wydanie naukowej opinii przez ekspertów Państwowego Instytutu Weterynaryjnego (73.47 kB) w sprawie związanej z zaistniałą sytuacją jaka wynikła na skutek wprowadzenia zmian w programie zwalczania choroby Aujeszkyego poprzez wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. o zmianie  rozporządzenia w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. Nr 259 poz.1765). Dnia 8 lutego 2011 roku KILW otrzymała icon odpowiedź dr hab. Tadeusza Wijaszki, Dyrektora PIW-PIB. (60.18 kB)

   

Bal karnawałowy lekarzy weterynarii odwołany

Email Drukuj PDF

Ze względu na niską frekwencję ( 8 osób ) uczestników Balu a także na zaistniałą sytuację w zawodzie- Bal Karnawałowy Lekarzy Weterynarii w Wieliczce w dniu 26 lutego 2011 roku został odwołany. Wpłaty dokonane na konto Izby zostaną przelane wpłacającym.

 

Poprawiony: wtorek, 08 lutego 2011 13:56
 

Komunikat Prezesa KRL-W z dnia 1 lutego 2011 r.

Email Drukuj PDF

Komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 1 lutego 2011 r.

W związku z ukazaniem się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektu ustawy z dnia 28 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o służbie cywilnej, który w zdecydowany sposób może zburzyć aktualny porządek prawny, w dniu dzisiejszym, tj. 1 lutego 2011 r. w celu dokonania analizy w/w projektu ustawy zbiera się Zespół Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej ds. higieny weterynaryjnej w składzie Krzysztof Matras, Piotr Żmuda, Artur Krakowiak, Andrzej Moskal. W dniu 9 lutego 2011 r. (środa) o godz. 12:00 w siedzibie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, al. Przyjaciół 1 lok. 2 w Warszawie, celem opracowania stanowiska w sprawie w/w projektu odbędzie się spotkanie Zespołu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej ds. higieny weterynaryjnej z przedstawicielami okręgowych rad lekarsko-weterynaryjnych, związanymi z problematyką funkcjonowania nadzoru weterynaryjnego w zakresie higieny. Spotkanie poprowadzi wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Krzysztof Matras - przewodniczący Komisji Prawno – Regulaminowej Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. W dniu 21 lutego 2011 r. podczas XI posiedzenia Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej na podstawie wypracowanych przez zespoły stanowisk oraz napływających uwag, podejmie stanowisko na temat projektu w/w ustawy.

Z poważaniem,

dr Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej: plik w formacie PDF

 

Paszporty-identyfikacja zwierząt

Email Drukuj PDF

Pismo Krzysztofa Jażdżewskiego, Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii z dn. 13 stycznia 2011 r., wraz z notą wyjaśniającą  Komisji Europejskiej nr SANCO/D1/HK/cg(2010)d/981238) w odniesieniu do art. 4 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniającego dyrektywę Rady 95/65/EWG w zakresie identyfikacji psów, kotów i fretek.

Plik w formacie PDF

Poprawiony: środa, 26 stycznia 2011 09:30
 


Strona 25 z 27