ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. i fax: +48 22 853 09 28, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Termin najbliższego posiedzenia Rady WIL-W

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Rady Warszawskiej Izby-Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się 19 lutego 2019 r. Wszelkie wnioski kierowane do Rady WIL-W winny być złożone w jej biurze do 13 lutego 2018 r.

Aktualności

Uchwały Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii WIL-W

Email Drukuj PDF

UCHWAŁA Nr 1
ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO – WETERYNARYJNEJ
z dnia 6 kwietnia 2013 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Warszawskiej Izby Lekarsko -Weterynaryjnej

UCHWAŁA Nr 2

ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO – WETERYNARYJNEJ
z dnia 6 kwietnia 2013 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności organów Warszawskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej

UCHWAŁA Nr 3
ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO – WETERYNARYJNEJ
z dnia 6 kwietnia 2013 roku.
w sprawie: udzielenia absolutorium Radzie Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

UCHWAŁA Nr 4
ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO – WETERYNARYJNEJ
z dnia 6 kwietnia 2013 roku.
w sprawie: ustalenia budżetu Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY Nr 4

UCHWAŁA Nr 5
ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO – WETERYNARYJNEJ
z dnia 6 kwietnia 2013 roku.
w sprawie: liczby członków organów izby i zastępców rzecznika odpowiedzialności zawodowej

UCHWAŁA Nr 6
ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO – WETERYNARYJNEJ
z dnia 6 kwietnia 2013 roku.
w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej z tytułu przynależności do Izby Lekarsko – Weterynaryjnej

UCHWAŁA Nr 7
ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO – WETERYNARYJNEJ
z dnia 6 kwietnia 2013 roku.
w sprawie: wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii

UCHWAŁA Nr 8
ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO – WETERYNARYJNEJ
z dnia 6 kwietnia 2013 roku.
w sprawie: wyboru prezesa i członków Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowego sądu lekarsko– weterynaryjnego oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i jego zastępców

Poprawiony: poniedziałek, 08 kwietnia 2013 09:29
 
 

WARSZAWA - przetarg nieograniczony na usługi znakowania elektronicznego psów i kotów

Email Drukuj PDF

Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło przetarg na świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m. st. Warszawy.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu elektronicznego znakowania psów
i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy w dzielnicach:
- Bemowo (część I)
- Białołęka (część II)
- Bielany (część III)
- Mokotów (część IV)
- Ochota (część V)
- Praga Południe (część VI)
- Praga Północ (część VII)
- Rembertów (część VIII)
- Śródmieście (część IX)
- Targówek (część X)
- Ursus (część XI)
- Ursynów (część XII)
- Wawer (część XIII)
- Wesoła (część XIV)
- Wilanów (część XV)
- Włochy (część XVI)
- Wola (część XVII)
- Żoliborz (część XVIII)
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. SIWZ będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego od dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 

Termin Składania ofert - 2013-03-06 godzina 11:00

więcej informacji tutaj

Dokumentem, który jest niezbędny do przystąpienia do przetargu, wydawanym przez WIL-W jest wypis z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.

 

VAT - Kasy rejestrujące w 2013 r.

Email Drukuj PDF

Odliczanie VAT od samochodów

Kasy fiskalne

– zmiany od 2013 roku


I. Przedłużenie na 2013 rok ograniczeń w odliczaniu VAT od samochodów.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652), która na okres 2 lat – do końca 2012 r. – wprowadziła wiele ograniczeń dotyczących odliczania podatku VAT w przypadku zakupu i eksploatacji wskazanych w niej rodzajów samochodów. Na mocy tej ustawy do końca 2012 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz tzw. samochodów z kratką, możliwe jest odliczenie podatku naliczonego stanowiącego 60% kwoty podatku, odliczeniu podlega jednak kwota nie większa niż 6.000 zł. Nie ma również możliwości odliczenia VAT naliczonego od paliwa nabywanego do wspomnianych pojazdów.

Ograniczenia te nie przestaną obowiązywać z końcem 2012 r. - będą obowiązywać jeszcze w roku 2013. Została już uchwalona zmiana ustawy rozszerzająca to ograniczenie na 2013 r. Przedłużenie ww. ograniczeń było możliwe na podstawie decyzji wykonawczej Rady z 27 września 2010 r. upoważniającej Rzeczpospolitą Polską do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2010/581/UE) - (Dz.Urz. UE L 256 z 30.09.2010).

 

I tak ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w art.10 stanowi, że w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:1. użyte w art. 3 w ust. 1, w art. 4 i 5 oraz w art. 7 wyrazy „31 grudnia 2012 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2013 r.”;2. w art. 9 w pkt 2 wyrazy „1 stycznia 2013 r.” zastępuje się wyrazami „1 stycznia 2014 r.”
Na mocy wprowadzonej zmiany przedłużone na 2013 r. będzie:

odliczenie podatku naliczonego stanowiącego 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca (nie więcej jednak niż 6 000 zł), w przypadku nabycia samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony;
brak możliwości obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego przy nabyciu przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia podatku naliczonego.

Tak więc w 2013 r. obowiązywać będą te same co w latach 2011-2012 ograniczenia prawa do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie samochodu osobowego (również tych „z kratką”) i brak możliwości odliczenia VAT od paliwa do takich samochodów.

II. Kasy fiskalne – niższy limit obrotu.

Od nowego roku będzie obowiązywał niższy limit obrotu, po przekroczeniu którego podatnik, a więc również lekarz weterynarii – świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych – będzie obowiązany dokumentować obroty za pomocą kas rejestrujących (fiskalnych). Aktualnie obowiązujące – do 31 grudnia 2012 r. – rozporządzenie ministra finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących określa ten limit na kwotę 40.000 zł. Od 2013 roku limit ten maleje do kwoty 20.000 zł i dotyczy zarówno lekarzy kontynuujących działalność, jak i rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych w 2013 r. W przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego limit 20.000 zł określany będzie w proporcji do okresu jej prowadzenia, co oznacza, że miesięczny obrót powyżej 1.667 zł oznacza konieczność zakupu kasy.

1. Lekarze kontynuujący działalność w 2013 r.

W 2013 r. ze zwolnienia podmiotowego będą mogli korzystać wyłącznie ci lekarze, u których kwota obrotu zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekroczyła w 2012 r. wysokości 20.000 zł. Oznacza to, że lekarze, u których kwota obrotu zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczy w 2012 r. 20.000 zł, (a nie 40.000 zł, jak dotychczas), utracą w 2013 r. prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania ze względu na wysokość obrotów. Utrata ta nie nastąpi jednak 1 stycznia 2013 r. lecz 1 marca 2013 r.

Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy utracą również w trakcie 2013 r. ci lekarze, u których wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w 2012 r. kwoty 20.000 zł, lecz przekroczy ten limit w trakcie 2013 r. Podobnie jak obecnie, utrata prawa nastąpi po upływie dwóch miesięcy następujących po tym miesiącu, w którym limit 20.000 zł zostanie przez podatnika przekroczony.

2. Lekarze rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w 2013 roku.

W 2013 r. limit zwolnienia podmiotowego dla lekarzy rozpoczynających świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wynosić będzie część kwoty 20.000 zł, odpowiadającej okresowi wykonywania w danym roku usług na rzecz ww. podmiotów. I tak np. dla lekarza, który rozpocznie świadczenie usług weterynaryjnych z dniem 15 czerwca 2013 roku limit ten wyniesie tylko 10.904 zł (20.000 zł x 199/365 – 199 to liczba dni do końca roku, czyli dni świadczenia usług). Z wyliczenia powyższego wynika, że lekarz ten będzie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej od dnia rozpoczęcia świadczenia usług weterynaryjnych, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy do końca roku kwoty 10.904 zł. Jeśli jednak w trakcie roku okaże się, że limit został przekroczony, lekarz ten będzie podlegał obowiązkowi ewidencji za pomocą kas fiskalnych po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczenie to nastąpiło.

Każdy lekarz weterynarii, który w 2013 r. rozpocznie świadczenie usług weterynaryjnych i w momencie rozpoczynania działalności przewiduje, że do końca 2013 r. osiągnie większą sprzedaż niż określony ustawowo limit, będzie zobowiązany ewidencjonować sprzedaż usług za pomocą kasy rejestrującej od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Maria Mach
doradca podatkowy
źródło: vetpol.org.pl

Dodatkowe Informacje:

Kasy rejestrujące - prawa i obowiązki podatnika zobowiązanego do prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w latach 2013-2014

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r.

Poprawiony: wtorek, 19 lutego 2013 11:40
 

Półmaraton Warszawski

Email Drukuj PDF

"Zapraszam do wzięcia udziału w Półmaratonie Warszawskim biegających Lekarzy Weterynarii i Studentów Medycyny Weterynaryjnej jako drużyna/jeden klub. Organizatorzy półmaratonu zorganizują naszej grupie oddzielny pomiar czasu.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. swoich danych (imię, nazwisko, nr startowy oraz numer prawa wykonywania zawodu lub nr legitymacji studenckiej).

W czasie zapisywania na półmaraton na stronie http://www.polmaratonwarszawski.pl/ w miejscu "przynależność klubowa" proszę wpisać "lek.wet."

 

Z poważaniem

lek.wet. Magdalena Ziółek

Poprawiony: czwartek, 14 lutego 2013 09:22
 

Specjalizacja użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych

Email Drukuj PDF

SPECJALIZACJA UŻYTKOWANIE I PATOLOGIA ZWIERZĄT LABORATORYJNYCH

Studia upoważniają uczestników do uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia oraz zdawania państwowego egzaminu specjalizacyjnego celem uzyskania tytułu specjalisty w zakresie użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych.

Studia dają szeroką wiedzę lekarzowi weterynarii m.in. w prewencji, diagnostyce i terapii chorób zwierząt laboratoryjnych, egzotycznych (w tym płazów i gadów) oraz towarzyszących. Przygotowują do przeprowadzania zabiegów operacyjnych na zwierzętach laboratoryjnych oraz opieki lekarsko-weterynaryjnej przed i po tych zabiegach. Poszerzają wiedzę w zakresie badania i oceny warunków zoohigienicznych chowu oraz programowania i monitoringu żywienia zwierząt używanych do doświadczeń.

Program studiów zawiera też obszerne zagadnienia odnośnie do wybranej problematyki lekarsko-weterynaryjnej, zwłaszcza w zakresie patologii i terapii, dotyczącej zwierząt towarzyszących, w tym egzotycznych

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ

 

Konkursu na opracowanie elementów identyfikacyjnych (logo) Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Email Drukuj PDF

WIL-W ma zaszczyt zaprosić Państwa do otwartego konkursu organizowanego przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa jako przewodzącą Forum w 2012 - 2013 r. Konkurs dotyczy opracowania elementu identyfikacyjnego (logo) mającego spełniać rolę informacyjną oraz promocyjną. Konkurs ma formułę otwartą.

Szczegóły w Regulaminie.

Poprawiony: środa, 13 lutego 2013 10:19
 

Zasady informowania o usługach weterynaryjnych - reklama

Email Drukuj PDF

Zasady informowania o usługach weterynaryjnych i ich reklamy regulowane są w ustawie o zakładach leczniczych dla zwierząt oraz w uchwale Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 2008 r. Nr 116/2008/IV w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt oraz uchwale NR 80/2004 /III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie oznaczania zakładów leczniczych dla zwierząt.

Co do zasady reklamowanie usług weterynaryjnych jest zabronione wynika to z art. 29 ust. 1 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt forma i treść podawanych do wiadomości publicznej informacji o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych oraz o godzinach otwarcia i adresie zakładu leczniczego dla zwierząt, nie mogą nosić cech reklamy.

Przedmiotowa ustawa wprowadza również odpowiedzialność karną za reklamowanie usług z zakresu medycyny weterynaryjnej. Zgodnie z kodeksem wykroczeń (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 275, z późn. zm.) odpowiedzialność karną ponosi ten, kto podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresu medycyny weterynaryjnej, mające formę i treść reklamy.

W myśl uchwały KRL-W nr 116/2008/IV zabronione jest również jest wszelka aktywna forma informacji o zakładzie leczniczym dla zwierząt, w formie m.in:

- rozdawania ulotek, wizytówek, broszur lub innych materiałów reklamowych poza siedzibą zakładu leczniczego dla zwierząt, wysyłanie ogłoszeń pocztą, internetowych i SMS-owych,

- artykułów na zamówienie w mediach oraz artykułów sponsorowanych w mediach, plakatów, z wyjątkiem ogłoszeń o obowiązujących szczepieniach, informacji na samochodach lub innych środkach komunikacji, z wyjątkiem samochodu używanego przez zakład leczniczy dla zwierząt, właściciela i kierownika tego zakładu,

- tworzenia w celach reklamowania usług: prezentacji, filmów z przeprowadzanych zabiegów, stosowanego leczenia, dostępnych powszechnie (np. strony internetowe),

- umieszczania informacji na przystankach komunikacji publicznej.

Niedopuszczalne jest również zamawianie lub sponsorowanie audycji i publikacji w mediach na temat zakładu leczniczego dla zwierząt.

Dozwolone jest podawanie do wiadomości publicznej informacji o zakresie i rodzaju świadczonych usług weterynaryjnych w sposób określony w uchwale KRL-W nr 116/2008/IV informacja może obejmować:

- rodzaj nazwę i adres siedziby zakładu, zgodnie z wpisem do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt,

- adres e-mail, nazwę własnej strony internetowej, numery telefonów, godziny przyjęć,

- zakres świadczeń usług w stosunku do niektórych gatunków zwierząt, układów, narządów lub ich rodzaju,

- nazwiska lekarzy weterynarii wykonujących usługi.

Poprawiony: środa, 13 lutego 2013 10:09
 

Komunikat

Email Drukuj PDF

15 marca 2012 z inicjatywy Prezesa Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dr hab. Krzysztofa Anusza odbyło się spotkanie z przedstawicielami Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
W trakcie spotkania omawiano warunki przetargów na świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi występującymi na terenie aglomeracji warszawskiej.

Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Środowiska Paweł Lisicki przybliżył strukturę i kompetencje Wydziału ds. Zwierząt w tym zakresie. Poinformował, iż władze poszczególnych dzielnic obowiązują takie same regulacje prawne podczas organizowania zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, i że jednostki te zachowują w tym względzie pełną autonomię.


Wspólnie ustalono zasady współpracy obu stron przy doprecyzowywaniu wytycznych z działu opis przedmiotu zamówienia, tak by były one przejrzyste, zgodne ze sztuką lekarsko-weterynaryjną i aby sprzyjały rozszerzeniu dostępności usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi. Od kilku lat takie zapisy przynoszą dobre efekty w przypadku przetargów na elektroniczne znakowanie psów.

Poprawiony: wtorek, 27 marca 2012 10:25
 

V Konferencja Weterynaryjna Vet4Vet "PRAKTYCY PRAKTYKOM"

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,
Vet4Vet
oraz
Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
jako Organizatorzy V Konferencji Weterynaryjnej uprzejmie informują,
że dn. 23.03.2012 r. mija termin wczesnej rejestracji
na V Konferencję Weterynaryjną Vet4Vet "PRAKTYCY PRAKTYKOM-na piątkę",
która odbędzie się w dniach 12-13.05.2012 r.
w Warszawie i zostanie poprzedzona bardzo ciekawym
Sympozjum Przedkonferencyjnym
w piątek dn. 11.05.2012 r.

Więcej informacji - plik w formacie PDF

Poprawiony: środa, 14 marca 2012 08:23
 

Fałszowanie naklejek z nr mikroczipu w paszportach

Email Drukuj PDF

Pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego GIWz.410/PK-4/12 z dnia 23 lutego 2012 r., do Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacka Łukaszewicza w sprawie użuwania w paszportach dla zwierząt towarzyszących naklejek ze wskazanym numerem mikroczipu zwierzęcia, dla którego został wystawiony dokument - plik w formacie PDF

Poprawiony: piątek, 24 lutego 2012 08:40
 


Strona 27 z 33