ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. i fax: +48 22 853 09 28, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Aktualności

Konferencja

Email Drukuj PDF

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych
Oddział Łomżyńsko-Ostrołęcki
Północno–Wschodnia Izba Lekarsko–Weterynaryjna
w Białymstoku

serdecznie zapraszają na konferencję pt.
„Ochrona radiologiczna w weterynarii”
która odbędzie się 22 kwietnia 2016r. (piątek)

Więcej informacji - plik w formacie PDF

Poprawiony: czwartek, 24 marca 2016 10:59
 

Zatrudnię lekarza weterynarii

Email Drukuj PDF

Zatrudnię lekarza weterynarii w nowo otwierającym się gabinecie w Falenicy pod Warszawą. Zajmujemy się interną i drobną chirurgią psów i kotów. Nie wymagamy wieloletniego doświadczenia, ale potrzebujmy osoby, która poradzi sobie samodzielnie bez pomocy technika lub innego lekarza. CV proszę przesłać na podany adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub kontaktować się telefonicznie 883-990-570

Poprawiony: środa, 23 marca 2016 08:46
 

Ubezpieczenie OC Lekarzy Weterynarii 2017

Email Drukuj PDF

Polisa Ubezpieczenia ODPOWIEDZIALNOŚCI  CYWILNEJ

Nr 000-17-447-05929430 na okres 01/03/2017 do 28/02/2018 r.


UBEZPIECZYCIEL: TUiR Allianz Polska S.A.

Ul. Rodziny Hiszpańskich 1

02-685 Warszawa

 

BROKER: Kancelaria Brokerska

MODUS Sp z o.o.

ul. Gałeckiego 14

96-100 Skierniewice

 

UBEZPIECZAJĄCY: Warszawska Izba Lekarsko – Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

UBEZPIECZENI: Lekarze Weterynarii zrzeszeni w Warszawskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej, nie zalegający z opłatą składki członkowskiej na dzień 29 lutego 2017 r. (tolerowane zadłużenie 120,00 zł).

NUMERY PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU OSÓB UBEZPIECZONYCH - plik PDF

OKRES UBEZPIECZENIA: Od 01.marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

ZAKRES UBEZPIECZENIA: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii, polegające na ochronie zdrowia i życia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska naturalnego, a w szczególności na:

• badaniu stanu zdrowia zwierząt;

• rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt;

• leczeniu zwierząt oraz wykonywaniu zabiegów chirurgicznych, wydawaniu opinii i orzeczeń lekarsko – weterynaryjnych;

• badaniu zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;

• sprawowaniu czynności związanych z nadzorem weterynaryjnym nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno-weterynaryjnymi nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno- weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego;

• badaniu i ocenie weterynaryjnej jakości pasz oraz warunków ich wytwarzania;

• wystawianiu recept na leki i artykuły sanitarne;

• szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczonego funkcji w charakterze administracyjnym, organizacyjnym związanych z wykonywaniem zawodu/lekarze weterynarii zatrudnieni w ramach umowy o pracę w powiatowych lub wojewódzkich inspektoratach weterynarii lub związanych z wykonywaniem praktyk lekarsko-weterynaryjnych;

• szkody spowodowane przez osoby, którym Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności;

• szkody spowodowane wadą towarów i produktów leczniczych dostarczonych przez ubezpieczonego kontrahentowi albo wadliwym wykonaniem robót i usług świadczonych w związku z prowadzoną działalnością;

• szkody powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, używania lub innej umowy podobnej formy - klauzula 3;

• szkody powstałe w rzeczach powierzonych lub oddanych przez pacjentów na przechowanie w związku z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii;

• odpowiedzialność za szkody polegające na czystej stracie majątkowej;

• ochrona obejmuje także niesienie niezbędnej pierwszej pomocy ofierze nieszczęśliwego nagłego wypadku.

 

ZAKRES TERYTORIALNY: Polska

 

SUMA GWARANCYJNA: 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla każdego z Ubezpieczonych osobno na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

 

FRANSZYZA INTEGRALNA: 100,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej

 

PRZEPISY I POSTANOWIENIA DODATKOWE:

1. Ogólne warunki ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej osób wykonujących zawód medyczny zatwierdzone Uchwałą Zarządu Allianz Polska S.A. Nr 233/2015 i mające zastosowanie do umów zawieranych od dnia 01.01.2016.

2. Ogólne warunki ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej o zatwierdzone Uchwałą Zarządu Allianz Polska S.A. Nr 187/2015 i mające zastosowanie do umów zawieranych od dnia 01.01.2016.

3. Zakres ochrony obejmuje:

• Lekarzy weterynarii w trakcie robienia specjalizacji,

• Przeniesienie chorób zakaźnych (w tym WZW, HIV); praca z krwią oraz preparatami krwiopochodnymi;

• Rażące niedbalstwo;

• Szkody wyrządzone zwierzętom osób bliskich i współpracownikom;

• Eksperymentalne metody leczenia, rehabilitacji;

• Odpowiedzialność za osoby, za które lekarz jest odpowiedzialny z mocy prawa;

• Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu świadczeń medycznych;

• Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez aparaturę i materiały medyczne;

• TUiR Allianz Polska S.A. potwierdza, iż w okresie trwania ubezpieczenia nie zostanie podniesiona cena składki za ubezpieczenie – przy zachowaniu niezmienionego zakresu i limitów odpowiedzialności;

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje również odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego z tytułu wykonywania zawodu

• w ramach zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w zakładach lecznictwa weterynaryjnego lub innych jednostkach organizacyjnych bądź na podstawie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych;

• przy świadczeniu usług lekarsko-weterynaryjnych w związku z prowadzeniem własnej praktyki;

• poprzez udział w komisjach lekarsko-weterynaryjnych;

• przy pełnieniu dyżurów;

• TUiR Allianz Polska S.A. potwierdza, iż w okresie trwania ubezpieczenia nie zostanie podniesiona cena składki za ubezpieczenie – przy zachowaniu niezmienionego zakresu i limitów odpowiedzialności;

 

 

ZGŁASZANIE ROSZCZEŃ:

Poszkodowani - osoby trzecie zgłaszają szkodę na piśmie do zakładu lekarsko-weterynaryjnego lub bezpośrednio do Ubezpieczyciela TUiR Allianz SA.

Ubezpieczeni Lekarze Weterynarii zobowiązani są niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7dni od powzięcia wiedzy ,do przekazania zgłoszonego roszczenia przez poszkodowanego do Kancelarii Brokerskiej Modus sp.z o.o w formie scan pisma poszkodowanego na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (tel. 537 255 900), Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (tel. 510 146 586) wraz z oświadczeniem jakiego rodzaju popełniono błąd w sztuce lekarskiej lub bezpośrednio do do Centrali TUiR Allianz Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, do Departamentu Szkód Korporacyjnych

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem na nr (22) 567-40-33

w wyjątkowych przypadkach telefonicznie na nr (22) 567-13-32.

Kancelaria Brokerska Modus sp. z o.o jest opiekunem w zakresie realizacji umowy ubezpieczenia i obsługi zgłaszania szkód i dochodzenia roszczeń od TUiR ALLIANZ SA.

Ponadto od Brokera możecie Państwo otrzymywać propozycje warunków ubezpieczenia dla posiadanego mienia, budynków, ubezpieczenia pojazdów, następstw nieszczęśliwych wypadków, wyjazdów turystycznych, ubezpieczeń na życie, wypadkowych oraz ubezpieczeń zdrowotnych.

 

Kontakty do Brokera:

Dorota Kupczyk – Radzikowska

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel: 667 007 555

Rafał Trębski

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 609 488 225

Magdalena Wojtysiak

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 667 911 667

Jacek Krulik

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 508 229 962

Poprawiony: piątek, 07 kwietnia 2017 08:24
 

Praca dla lekarzy/techników weterynarii w Ciechanowie

Email Drukuj PDF

Przychodnia Weterynaryjna w Ciechanowie prowadzi rekrutację  na stanowiska:

 

- lekarz weterynarii (diagnostyka i leczenie zwierząt domowych)

- lekarz weterynarii (diagnostyka i leczenie zwierząt gospodarskich: trzoda chlewna, bydło, drób)

- technik weterynarii (zwierzęta domowe)

- technik weterynarii (zwierzęta gospodarskie)

- pracownik biurowy recepcji, sprzedawca artykułów dla zwierząt

 

Wymagania:

- doświadczenie zawodowe (konieczne)

- kreatywność, zaangażowanie, uczciwość

- prawo jazdy ( w przypadku kandydatów na stanowisko lekarzy terenowych)

- dyspozycyjność, podejmowanie inicjatyw, samodzielność

 

Oferujemy:

- pracę w nowym, młodym zespole

- zupełnie nowe, świeże środowisko pracy

-pełne nowoczesne zaplecze diagnostyczne (analiza krwi na miejscu, USG, RTG)

- pełne, nowoczesne wyposażenie do pracy w terenie

- możliwość ciągłego kształcenia i rozwoju

- uczciwe warunki współpracy

- atrakcyjne wynagrodzenie

 

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Kontakt pod nr tel.  501 538 441 oraz 600 056 667. Zapraszamy do współpracy.

Poprawiony: środa, 17 lutego 2016 16:06
 

Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy

Email Drukuj PDF

Z dniem 10 lutego 2016 r. ogłoszony został przetarg na Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy

 

http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/zamowienie.php?zamowienie=51391

 

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=51391

 

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=13897&rok=2016-02-10

 

Osoba do kontaktów:

Laura Lesińska - Biuro Zamówień Publicznych, tel.: 22 443-14-17,  fax: 22 443-14-02

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy

Email Drukuj PDF

9 lutego zostało ogłoszone postępowanie na „Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy”.

 

Ogłoszenie jest dostępne pod poniższym adresem:

http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/zamowienie.php?zamowienie=51402

 

W ogłoszeniu w pkt IV znajduje się link do SIWZ.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=51402

 

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia:

Anna Borkowska
Główny specjalista
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Biuro Zamówień Publicznych

tel. +48224431418
faks +48224431402
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony: środa, 10 lutego 2016 11:11
 

Praca dla lekarza weterynarii (Warszawa - Bemowo)

Email Drukuj PDF

W związku z rozwojem lecznicy dla małych zwierząt (Warszawa - Bemowo) poszukujemy lekarza weterynarii - dwa dyżury w tygodniu,
mile widziana obsługa USG (posiadamy własny sprzęt). CV prosimy przesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , kontakt tel. 506 469 228

Poprawiony: poniedziałek, 08 lutego 2016 14:20
 

Konferencje Vetco

Email Drukuj PDF

Poprawiony: wtorek, 02 lutego 2016 10:30
 

Medycyna behawioralna w praktyce

Email Drukuj PDF

Poprawiony: poniedziałek, 01 lutego 2016 12:38
 

II Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Squasha

Email Drukuj PDF

II Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Squasha

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna zaprasza do rejestracji i udziału w II Mistrzostwach Polski Lekarzy Weterynarii w Squasha.

Turniej odbędzie się 2 kwietnia 2016 roku we Wrocławiu.

Dodatkowe informacje oraz regulamin dostępne w załącznikach lub na stronie wetsquash.pl

Program

Regulamin

Poprawiony: czwartek, 04 lutego 2016 13:19
 

UWAGA!Lekarze weterynarii upoważnieni przez Radę Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących!

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo!

Od nowego roku (dokładny termin podamy w późniejszej korespondencji) dane dotyczące wystawionych paszportów dla zwierząt towarzyszących będą wprowadzane do systemu komputerowego WetSystems bezpośrednio przez lekarzy weterynarii figurujących w ewidencji osób upoważnionych do tej czynności przez Radę WILW.

W związku z powyższym, prosimy o przesłanie drogą elektroniczną do biura WILW indywidualnych aktualnych adresów e-mail, w terminie nieprzekraczalnym do 17 grudnia 2015r. W temacie wiadomości proszę wpisać: email

Brak aktualnego adresu e-mail uniemożliwi logowanie się do WetSystems, a w przyszłości pozbawi lekarza weterynarii możliwości wystawiania paszportów!

Poprawiony: piątek, 11 grudnia 2015 11:00
 
Więcej artykułów…


Strona 9 z 24