ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. +48 22 593 18 87, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Komunikat Prezesa Rady WILW

Szanowni Państwo

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Biurze Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do niezbędnych oraz załatwianie wszelkich formalności drogą telefoniczną: 22 593 18 87 lub mailową: wilw@wilw.waw.pl

Jednocześnie informuję, że do odwołania,
Biuro Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przyjmuje interesantów wyłącznie w dniach: wtorek, środa, czwartek,
w godzinach: 10.00-14.00.

Liczę na Państwa wyrozumiałość.

Prezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Marek Mastalerek

Start Zakłady lecznicze dla zwierząt Rejestracja Obowiązki podmiotów wytwarzających odpady

Obowiązki podmiotów wytwarzających odpady

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

Do obowiązków wytwórców (posiadaczy) odpadów należy:

 1. Uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg (100 kg) rocznie;
 2. Przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg (100 kg) rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

 • Odpady niebezpieczne to między innymi odpady weterynaryjne, które powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach;
 • Do odpadów weterynaryjnych nie zalicza się zwłok zwierząt.
 • Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych.
 • Ewidencja, o której mowa przypadku wytwórcy odpadów - powinna obejmować miejsce przeznaczenia odpadów

Ewidencja odpadów

Ewidencję prowadzi się, z zastosowaniem następujących dokumentów ewidencji odpadów:

karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie;

karty przekazania odpadu.

Dokumenty ewidencji odpadów powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów.

Posiadacz odpadów jest obowiązany do przechowywania dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.

Ewidencja uproszczona

 • Dopuszczone jest prowadzenia ewidencji uproszczonej przez małych i średnich przedsiębiorców, którzy wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,
 • Ewidencja uproszona polega na sporządzaniu jedynie karty przekazania odpadu.
 • Za rok 2011 ma zastosowanie wzór karty przekazania odpadu określony jest w załączniku nr 5 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z dnia 28 grudnia nr 249 poz. 1673.) POBIERZ
 • Za lata 2010 i wcześniejsze ma zastosowanie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z dnia 24 lutego 2006 r. nr 30 poz. 213) POBIERZ

Zbiorcze zestawienia

 • Sporządzane jest przez posiadaczy odpadów na podstawie wytwórca odpadów sporządza zestawienie w terminie do 15 marca za rok przedni.
 • organem odpowiedzialnym za przyjmowanie biorczych zestawień jest marszałek województwa.
 • Niewykonanie przez posiadacza odpadów obowiązku przekazania ww. sprawozdania lub złożenie go nieterminowo skutkuje nałożeniem przez urząd marszałkowski kary pieniężnej w wysokości 10 000 zł.
 • Za rok 2010 zastosowanie ma wzór sprawozdania zamieszczony w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2007 r. nr 101 poz. 686) POBIERZ
 • Za rok 2011 i następne sprawozdanie sporządzane będzie na druku stanowiącym załącznik nr 1 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2010 r.) ZOBACZ

Karta przekazania odpadu

karta

Objaśnienia:

1) Numer jest nadawany przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.

2) Podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu.

3) W przypadku odpadów komunalnych do wypełnienia karty przekazania odpadu jest obowiązany przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w tej ustawie.

4) Dotyczy przedsiębiorcy transportującego odpady, niebędącego posiadaczem odpadów, działającego na zlecenie innego posiadacza odpadów, który zlecił mu wykonanie usługi transportu odpadów.

5) Podać adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.

6) O ile posiada.

7) W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich transportujących odpad z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.

8) Podać adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu transportującemu odpady.

9) Dotyczy stacji demontażu w przypadku przekazywania odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podać symbol R lub D. Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

10) Dotyczy dokumentów wystawianych przez prowadzących odzysk lub recykling na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.).

11) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

12) W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu.

13) Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady temu samemu posiadaczowi odpadów.

14) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

15) Dotyczy odpadów niebezpiecznych.


Katalog odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

(Dz. U. z dnia 8 października nr 112 poz. 1206)

18 02    Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej

18 02 01           Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)

18 02 02*          Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt

18 02 03           Inne odpady niż wymienione w 18 02 02

18 02 05           Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 02 06           Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05

18 02 07           Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 02 08           Leki inne niż wymienione w 18 02 07


Poprawiony: wtorek, 19 kwietnia 2011 11:39