ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. i fax: +48 22 853 09 28, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Nowe druki paszportów! Komunikat 5

Uwaga!
Informujemy, że nowe druki paszportów dla zwierząt towarzyszących, obowiązujące od 29 grudnia 2014 r., będą dostępne w biurze WILW od 22 grudnia br. Jednocześnie przypominamy, że do 28 grudnia br. włącznie, przy wystawianiu paszportów należy posługiwać się wyłącznie starymi drukami, które są wciąż do nabycia w biurze WILW.

Zmianie ulegają również zasady wystawiania paszportów. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie Państwo w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. (387.6 kB) oraz w instrukcji zamieszczonej na pierwszych stronach paszportu. Cena zakupu paszportu oraz opłata za jego wystawienie pozostają bez zmian i wynoszą odpowiednio 21,00 zł i 51,00 zł.

Sprzedaż paszportów: poniedziałek-środa, 10.00-13.00.

Start Prawo wykonywania zawodu
Prawo wykonywania zawodu

Wniosek o przesienie do innej IL-W

Email Drukuj PDF

Wniosek o przesienie do innej IL-W plik w formacie word

Poprawiony: środa, 20 października 2010 07:57
 

Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii

Email Drukuj PDF

Uchwała Nr 3/2008/VII
Nadzwyczajnego VII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
z dnia 26 stycznia 2008 r.
w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii
Na podstawie art. 37 pkt. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych /Dz. U. z 2002 r., Nr 187, poz. 1567, zmiana Dz. U. Nr 240, poz. 2052 z 2003 r., Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r., Nr 11, poz. 95/ Zjazd postanawia, co następuje:
§ 1
1. Uchwala się Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii o treści stanowiącej załącznik do uchwały.
2. Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty jego publikacji w „Życiu Weterynaryjnym”
§ 2
Z dniem wejścia w życie Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii traci moc uchwała Nr 16/2001/V V Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 17 czerwca 2001 r.
w sprawie przepisów wprowadzających Kodeks Etyki i Deontologii Weterynaryjnej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Marek Mastalerek
v-ce przewodniczący Jerzy Smogorzewski
v-ce przewodniczący Tadeusz Perskiewicz
sekretarz Jacek Sośnicki
sekretarz Artur Krakowiak

Załącznik:
1. Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii plik w formacie PDF

Poprawiony: środa, 30 grudnia 2009 10:07
 

Przyznanie prawa wykonywania zawodu oraz przystąpienie do Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Email Drukuj PDF

Zgodnie z art. 2 ust 1 oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych zawód lekarza weterynarii może wykonywać osoba, która uzyskała prawo wykonywania tego zawodu oraz wpisała się na listę lekarzy weterynarii.

Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii przyznaje Okręgowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna właściwa ze względu na miejsce przystąpienia po raz pierwszy do wykonywania zawodu, po ustaleniu, że osoba występująca z wnioskiem odpowiada następującym warunkom:

  • posiada obywatelstwo polskie lub jest obywatelem Unii Europejskiej,
  • posiada dyplom lekarza weterynarii wydany przez polską uczelnię lub uczelnię zagraniczną uznany za równorzędny na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada stan zdrowia pozwalający na wykonanie zawodu lekarza weterynarii,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • wykazuje nienaganną postawę etyczną,
  • korzysta w pełni z praw publicznych.

 

W tym celu do biura Rady WIL-W należy dostarczyć:

Poprawiony: środa, 19 czerwca 2013 10:02