ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. i fax: +48 22 853 09 28, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
UWAGA! PROTEST PRACOWNIKÓW INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ I LEKARZY WOLNEJ PRAKTYKI

Stanowisko Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 września 2015 r. w sprawie protestu pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy weterynarii wolnej praktyki - Plik w formacie PDF

Plan, według którego przebiegać będzie manifestacja lekarzy weterynarii we wtorek 6 października 2015 roku.

 1. Autokary z demonstrantami z poszczególnych izb lekarsko-weterynaryjnych podjeżdżają ok. godz. 11.00 na parking koło hali Torwar przy ul. Czerniakowskiej. Jeśli nie będzie wolnych miejsc na ogólnodostępnym parkingu bezpłatnym, należy skorzystać z parkingu płatnego lub miejsc postojowych wyznaczonych przez ochraniającą nas policję.
 2. Na miejscu formujemy grupy demonstrantów z poszczególnych autokarów i przemieszczamy się pod Urząd Rady Ministrów przy Alejach Ujazdowskich, gdzie na chodniku od strony Łazienek tworzymy wspólną grupę.
 3. Tam o godz.12.00 rozpoczynamy pikietę. Wyznaczeni delegaci udadzą się do Urzędu Rady Ministrów, aby wręczyć petycje i podjąć ewentualne rozmowy.
 4. Około godz. 13.30 rozpoczynamy przemarsz pod gmach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej.
 5. Około godz. 14.00 rozpoczynamy pikietę. Wyznaczeni delegaci udadzą się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby wręczyć petycje i podjąć ewentualne rozmowy.
 6. Około godz. 15.00 kończymy demonstrację i grupami wracamy na parking koło hali Torwar do autokarów.
 7. Około godz. 15.30 wyjeżdżamy z Warszawy.

Przypominamy o całkowitym zakazie spożywania alkoholu bezpośrednio przed i w czasie manifestacji.

Jeszcze raz gorąco apelujemy do wszystkich lekarzy weterynarii o liczny udział w manifestacji w celu publicznego wyrażenia swoich żądań i oczekiwań.

Start Prawo wykonywania zawodu
Prawo wykonywania zawodu

Wniosek o przesienie do innej IL-W

Email Drukuj PDF

Wniosek o przesienie do innej IL-W plik w formacie word

Poprawiony: środa, 20 października 2010 07:57
 

Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii

Email Drukuj PDF

Uchwała Nr 3/2008/VII
Nadzwyczajnego VII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
z dnia 26 stycznia 2008 r.
w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii
Na podstawie art. 37 pkt. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych /Dz. U. z 2002 r., Nr 187, poz. 1567, zmiana Dz. U. Nr 240, poz. 2052 z 2003 r., Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r., Nr 11, poz. 95/ Zjazd postanawia, co następuje:
§ 1
1. Uchwala się Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii o treści stanowiącej załącznik do uchwały.
2. Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty jego publikacji w „Życiu Weterynaryjnym”
§ 2
Z dniem wejścia w życie Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii traci moc uchwała Nr 16/2001/V V Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 17 czerwca 2001 r.
w sprawie przepisów wprowadzających Kodeks Etyki i Deontologii Weterynaryjnej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Marek Mastalerek
v-ce przewodniczący Jerzy Smogorzewski
v-ce przewodniczący Tadeusz Perskiewicz
sekretarz Jacek Sośnicki
sekretarz Artur Krakowiak

Załącznik:
1. Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii plik w formacie PDF

Poprawiony: środa, 30 grudnia 2009 10:07
 

Przyznanie prawa wykonywania zawodu oraz przystąpienie do Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Email Drukuj PDF

Zgodnie z art. 2 ust 1 oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych zawód lekarza weterynarii może wykonywać osoba, która uzyskała prawo wykonywania tego zawodu oraz wpisała się na listę lekarzy weterynarii.

Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii przyznaje Okręgowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna właściwa ze względu na miejsce przystąpienia po raz pierwszy do wykonywania zawodu, po ustaleniu, że osoba występująca z wnioskiem odpowiada następującym warunkom:

 • * posiada obywatelstwo polskie lub jest obywatelem Unii Europejskiej,
 • * posiada dyplom lekarza weterynarii wydany przez polską uczelnię lub uczelnię zagraniczną uznany za równorzędny na podstawie odrębnych przepisów,
 • * posiada stan zdrowia pozwalający na wykonanie zawodu lekarza weterynarii,
 • * ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • * wykazuje nienaganną postawę etyczną,
 • * korzysta w pełni z praw publicznych.

 

W tym celu do biura Rady WIL-W należy dostarczyć:

Poprawiony: poniedziałek, 08 czerwca 2015 12:37