ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. +48 22 593 18 87, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Komunikat Prezesa Rady WILW

Szanowni Państwo

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Biurze Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do niezbędnych oraz załatwianie wszelkich formalności drogą telefoniczną: 22 593 18 87 lub mailową: wilw@wilw.waw.pl

Jednocześnie informuję, że do odwołania,
Biuro Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przyjmuje interesantów wyłącznie w dniach: wtorek, środa, czwartek,
w godzinach: 10.00-14.00.

Liczę na Państwa wyrozumiałość.

Prezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Marek Mastalerek

 
Termin najbliższego posiedzenia Rady WIL-W

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Rady Warszawskiej Izby-Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się 29 października 2020 r.
Wszelkie wnioski kierowane do Rady WIL-W winny być złożone w jej biurze najpóźniej do 22 października 2020 r.

Start Zakłady lecznicze dla zwierząt
Zakłady lecznicze dla zwierząt

RODO - materiały wypracowane przez Biuro KILW

Email Drukuj PDF

Materiały wypracowane przez Biuro Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, które mogą okazać się pomocne dla lekarzy weterynarii prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt w związku ze zmienionym niedawno stanem prawnym dotyczącym ochrony danych osobowych. Przesłanych materiałów nie można traktować jako obowiązujące wzory, a jedynie jako pomoc przy wypracowaniu własnych rozwiązań.

 

1. Wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe i ich zabezpieczenia – plik w formacie Word

 

2. Zasady korzystania z komputerów przenośnych, na których przetwarzane są dane osobowe – plik w formacie Word

 

3. Rejestr czynności przetwarzania – plik w formacie Excel

 

4. Rejestr kategorii czynności przetwarzania – plik w formacie Excel

 

5. Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami – plik w formacie Word

 

6. Raport z naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego – plik w formacie Word

 

7. Wykaz osób, które zostały zapoznane z Polityką bezpieczeństwa – plik w formacie Word

 

8. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – plik w formacie Word

 

9. Obowiązki pracownicze osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych wynikające z potrzeby zapewnienia ochrony danych osobowych – plik w formacie Word

 

10. Instrukcja zarządzania Systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych – plik w formacie Word

 

11. Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych – plik w formacie Word

Poprawiony: wtorek, 26 czerwca 2018 08:48
 

Ewidencja zakładów leczniczych dla zwierząt - woj. mazowieckie

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 42
SłabyŚwietny 

Poniżej znajduje się ewidencja zakładów leczniczych dla zwierząt prowadzona przez Radę Warszawskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej

Data aktualizacji umieszczona jest w nagłówku dokumentu.

 

Zasady informowania o usługach weterynaryjnych - reklama

Email Drukuj PDF

Zasady informowania o usługach weterynaryjnych i ich reklamy regulowane są w ustawie o zakładach leczniczych dla zwierząt oraz w uchwale Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 2008 r. Nr 116/2008/IV w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt oraz uchwale NR 80/2004 /III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie oznaczania zakładów leczniczych dla zwierząt.

Co do zasady reklamowanie usług weterynaryjnych jest zabronione wynika to z art. 29 ust. 1 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt forma i treść podawanych do wiadomości publicznej informacji o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych oraz o godzinach otwarcia i adresie zakładu leczniczego dla zwierząt, nie mogą nosić cech reklamy.

Przedmiotowa ustawa wprowadza również odpowiedzialność karną za reklamowanie usług z zakresu medycyny weterynaryjnej. Zgodnie z kodeksem wykroczeń (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 275, z późn. zm.) odpowiedzialność karną ponosi ten, kto podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresu medycyny weterynaryjnej, mające formę i treść reklamy.

W myśl uchwały KRL-W nr 116/2008/IV zabronione jest również jest wszelka aktywna forma informacji o zakładzie leczniczym dla zwierząt, w formie m.in:

- rozdawania ulotek, wizytówek, broszur lub innych materiałów reklamowych poza siedzibą zakładu leczniczego dla zwierząt, wysyłanie ogłoszeń pocztą, internetowych i SMS-owych,

- artykułów na zamówienie w mediach oraz artykułów sponsorowanych w mediach, plakatów, z wyjątkiem ogłoszeń o obowiązujących szczepieniach, informacji na samochodach lub innych środkach komunikacji, z wyjątkiem samochodu używanego przez zakład leczniczy dla zwierząt, właściciela i kierownika tego zakładu,

- tworzenia w celach reklamowania usług: prezentacji, filmów z przeprowadzanych zabiegów, stosowanego leczenia, dostępnych powszechnie (np. strony internetowe),

- umieszczania informacji na przystankach komunikacji publicznej.

Niedopuszczalne jest również zamawianie lub sponsorowanie audycji i publikacji w mediach na temat zakładu leczniczego dla zwierząt.

Dozwolone jest podawanie do wiadomości publicznej informacji o zakresie i rodzaju świadczonych usług weterynaryjnych w sposób określony w uchwale KRL-W nr 116/2008/IV informacja może obejmować:

- rodzaj nazwę i adres siedziby zakładu, zgodnie z wpisem do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt,

- adres e-mail, nazwę własnej strony internetowej, numery telefonów, godziny przyjęć,

- zakres świadczeń usług w stosunku do niektórych gatunków zwierząt, układów, narządów lub ich rodzaju,

- nazwiska lekarzy weterynarii wykonujących usługi.

Poprawiony: środa, 13 lutego 2013 10:09
 

Rejestracja zakładów leczniczych dla zwierząt

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 8
SłabyŚwietny 

Dokumenty wzorcowe dotyczące rejestracji zakładów leczniczych dla zwierząt

Pozostałe Dokumenty

 • Wypis z CEIDG lub KRS
 • Aktualnie zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu kierownika zldz
 • Kopia dowodu opłaty rejestracyjnej


W związku z pytaniami z Państwa strony informujemy, że opłatę z tytułu rejestracji zakładu leczniczego dla zwierząt wpisuje się w koszty dokumentem - dowodem wewnętrznym, którym jest dowód przelewu bankowego.

Okręgowe Izby Lek-Wet nie wystawiają faktur z tego tytułu.


Przepisy związane z rejestracją zakładów leczniczych

 

Ustawy i rozporządzenia (format PDF)

Uchwały (format PDF)

 • UCHWAŁA NR 80/2004 /III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie oznaczania zakładów leczniczych dla zwierząt, znak graficzny - plik w formacie JPG, plik w formacie PDF
 • UCHWAŁA Nr 116/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia zakładu leczniczego dla zwierząt oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt.
Poprawiony: poniedziałek, 16 marca 2020 13:36
 

Obowiązki podmiotów wytwarzających odpady

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

Do obowiązków wytwórców (posiadaczy) odpadów należy:

 1. Uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg (100 kg) rocznie;
 2. Przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg (100 kg) rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

 • Odpady niebezpieczne to między innymi odpady weterynaryjne, które powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach;
 • Do odpadów weterynaryjnych nie zalicza się zwłok zwierząt.
 • Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych.
 • Ewidencja, o której mowa przypadku wytwórcy odpadów - powinna obejmować miejsce przeznaczenia odpadów

Ewidencja odpadów

Ewidencję prowadzi się, z zastosowaniem następujących dokumentów ewidencji odpadów:

karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie;

karty przekazania odpadu.

Dokumenty ewidencji odpadów powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów.

Posiadacz odpadów jest obowiązany do przechowywania dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.

Ewidencja uproszczona

 • Dopuszczone jest prowadzenia ewidencji uproszczonej przez małych i średnich przedsiębiorców, którzy wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,
 • Ewidencja uproszona polega na sporządzaniu jedynie karty przekazania odpadu.
 • Za rok 2011 ma zastosowanie wzór karty przekazania odpadu określony jest w załączniku nr 5 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z dnia 28 grudnia nr 249 poz. 1673.) POBIERZ
 • Za lata 2010 i wcześniejsze ma zastosowanie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z dnia 24 lutego 2006 r. nr 30 poz. 213) POBIERZ

Zbiorcze zestawienia

 • Sporządzane jest przez posiadaczy odpadów na podstawie wytwórca odpadów sporządza zestawienie w terminie do 15 marca za rok przedni.
 • organem odpowiedzialnym za przyjmowanie biorczych zestawień jest marszałek województwa.
 • Niewykonanie przez posiadacza odpadów obowiązku przekazania ww. sprawozdania lub złożenie go nieterminowo skutkuje nałożeniem przez urząd marszałkowski kary pieniężnej w wysokości 10 000 zł.
 • Za rok 2010 zastosowanie ma wzór sprawozdania zamieszczony w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2007 r. nr 101 poz. 686) POBIERZ
 • Za rok 2011 i następne sprawozdanie sporządzane będzie na druku stanowiącym załącznik nr 1 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2010 r.) ZOBACZ

Karta przekazania odpadu

karta

Objaśnienia:

1) Numer jest nadawany przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.

2) Podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu.

3) W przypadku odpadów komunalnych do wypełnienia karty przekazania odpadu jest obowiązany przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w tej ustawie.

4) Dotyczy przedsiębiorcy transportującego odpady, niebędącego posiadaczem odpadów, działającego na zlecenie innego posiadacza odpadów, który zlecił mu wykonanie usługi transportu odpadów.

5) Podać adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.

6) O ile posiada.

7) W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich transportujących odpad z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.

8) Podać adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu transportującemu odpady.

9) Dotyczy stacji demontażu w przypadku przekazywania odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podać symbol R lub D. Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

10) Dotyczy dokumentów wystawianych przez prowadzących odzysk lub recykling na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.).

11) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

12) W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu.

13) Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady temu samemu posiadaczowi odpadów.

14) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

15) Dotyczy odpadów niebezpiecznych.


Katalog odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

(Dz. U. z dnia 8 października nr 112 poz. 1206)

18 02    Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej

18 02 01           Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)

18 02 02*          Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt

18 02 03           Inne odpady niż wymienione w 18 02 02

18 02 05           Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 02 06           Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05

18 02 07           Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 02 08           Leki inne niż wymienione w 18 02 07


Poprawiony: wtorek, 19 kwietnia 2011 11:39
 

Opłaty

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 8
SłabyŚwietny 

Rada WIL-W za dokonanie rejestracji zakładu leczniczego dla zwierząt pobiera opłatę w następującej wysokośći:

300 zł - gabinet weterynaryjny, przychodnia weterynaryjna,

600 zł - lecznica weterynaryjna, klinika weterynaryjna, weteryanryjne laboratorium diagnostyczne.

Za wpisanie zmian w ewidencji Rada WIL-W pobiera opłatę w wysokości 50% opłaty rejestracyjnej.

 

Opłatę należy dokonać przelewem na konto bankowe nr:

61 1020 1156 0000 7902 0006 7835

Dowód opłaty należy załączyć do przedłożonego wniosku

 

Podstawa prawna:

Art. 16 ust. 5 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z nr 194 dnia 6 września 2004 r. poz. 1996)

 

Poprawiony: piątek, 30 października 2009 13:33
 

Wykreślanie zakładu leczniczego dla zwierząt z ewidencji

Email Drukuj PDF

Podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt ma obowiązek powiadomienia Rady WIL-W o zamiarze zaprzestania prowadzenia zakładu leczniczego dla zwierząt, który jest podstawą wykreślenia zakładu leczniczego dla zwierząt z ewidencji.
Wniosek o wykreślenie powinien zawierać następujące informacje:
- opis zakładu (nazwa, nr ewidencyjny, adres),
- data zaprzestania działalności zakładu leczniczego,
- podpis podmiotu prowadzącego zakład leczniczy (właściciel, lub osoba upoważniona do reprezentowania właściciela).

Wzór wniosku: plik w formacie PDF

Poprawiony: środa, 07 grudnia 2011 09:58
 

Wpisywanie zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

Email Drukuj PDF

Podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt jest obowiązany zgłosić Radzie WIL-W zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do zakładu, w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany.


1.  Powiadomienie Rady WIL-W zawierać powinno następujące dane:

•    informację jakiego zakładu leczniczego zmiana dotyczy

-    nazwa, adres, nr ewidencyjny
-    podmiot prowadzący zakład (właściciel)

•    dokładny opis dokonanej zmiany

-    którego działu i punktu regulaminu dotyczy zmiana
-    na czym polega zmiana

•    Podpis podmiotu prowadzącego zakład leczniczy lub osoby upoważnionej.

 

2.  Do powiadomienia o zmianie regulaminu dołącza się:

•    regulamin zakładu w nowym brzmieniu - plik w formacie PDF, DOC
•    dowód opłaty za dokonanie zmiany w ewidencji

Poprawiony: czwartek, 14 stycznia 2010 13:10
 

Oznakowanie zakładów leczniczych weterynaryjnych - wzór

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 

W związku z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi prawidłowego oznakowania lecznic zamieszczamy wzór tablicy z symbolem.

 • wzór tablicy z symbolem - format JPG (standardowo powinien być możliwy do otwarcia na każdym komputerze)
Poprawiony: sobota, 26 września 2009 22:00