ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. i fax: +48 22 853 09 28, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Aktualności Ustawodawstwo - Projekty Propozycje zmian w projekcie rozporządzenia MRiRW w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

Propozycje zmian w projekcie rozporządzenia MRiRW w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Warszawa, dn. 14 06 2006 r. 

KRLW/03211/22/06

Pan
Marek Chrapek
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna przedstawia propozycje zmian w projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej.

W związku z koniecznością wprowadzenia wielu zmian do proponowanych projektów rozporządzeń oraz ze względu na istotne znaczenie tych aktów dla właściwego funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej, Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zwraca się z prośbą do Pana Ministra o zwołanie konferencji uzgodnieniowej w celu omówienia szczegółowych uregulowań prawnych w przedłożonych projektach.dr n. wet. Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Zał.: proponowane zmiany wraz z uzasadnieniemZałącznik Nr 1


KRLW/03211/22/06

Proponowane zmiany

1) Proponujemy zmienić zapis § 3 pkt. 2 na następujący:

„w poz. 8, 10 i 31 załącznika Nr 1 do rozporządzenia dolicza się koszty dojazdu, z tym że w przypadku nadzoru nad ubojem, o którym mowa w poz. 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia – wyłącznie w przypadku dojazdu do rzeźni, w których ubój i obróbka poubojowa odbywają się przy użyciu automatycznego przesuwu taśmy”.


2) Należy dodać § 9a w brzmieniu:

„Opłaty za badania, o których mowa w poz. 7-9 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonywane w godzinach od 18.00 do 6.00 i w dniach uznanych za wolne od pracy, ulegają powiększeniu o 50% kwot ustalonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.”


3) Należy dodać § 13 w brzmieniu:

„Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w oparciu o urzędowy wskaźnik inflacji publikowany przez GUS za rok poprzedni dokona nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsca pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania w tym zakresie Komisji Europejskiej o wskaźnik inflacji określony przez GUS.”


4) W załączniku Nr 1 do rozporządzenia proponujemy następujące zapisy:

- poz. 1 pkt. 1 
„b) i c) z tym, że minimalna opłata za kontrole nie może
być niższa niż - 25,00 zł”


- poz. 2 pkt. 1:
„e) bydło hodowlane lub użytkowe do 3 szt. . zwierząt -15,00 zł
-powyżej 3 szt.- za każde następne zwierzę - 5,00 zł
f) świnie, owce, kozy do 15 szt. – 17,00 zł
- powyżej 15 szt., za każde następne zwierzę - 1,00 zł”
- poz.2 pkt. 3) strusi przeznaczonych na rzeź:
„a) do 15 szt. – 17,00 zł
b) powyżej 15 szt. za każde następne zwierzę - 1,00 zł”

- poz. 3 pkt.

„ a) do 3 szt. zwierząt - 15,00 zł
b) powyżej 3 szt., za każde następne zwierzę - 5,00 zł”

- poz. 7:

„ Nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych w rzeźniach, w których ubój i obróbka poubojowa odbywają się przy użyciu automatycznego przesuwu taśmy, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju – od zwierzęcia, gdy w czasie 1 godziny dokonuj się uboju 30 szt. koni lub bydła, albo 60 szt. świń albo 120 szt. cieląt, owiec lub kóz, albo 1000 szt. drobiu i królików:”


- poz. 10
„pkt. 1: świni - 30,00 zł
pkt. 7: dzika - 30,00 zł”


- poz. 13
„ Nadzór nad rozbiorem lub przetwórstwem mięsa, za każdą tonę
mięsa wprowadzanego do zakładu rozbioru mięsa
lub zakładu przetwórstwa - 6.00 zł, nie mniej jednak niż - 67,50 zł”


5) Proponujemy dodać nowe zapisy:

- poz. 22
„Nadzór nad przetwórstwem wyrobów garmażeryjnych
i zakładów wytwarzających produkty z niewielkim
udziałem surowców pochodzenia zwierzęcego,
za godzinę nadzoru - 67,50 zł”


-poz. 23
„Nadzór nad warunkami pozyskiwania, składowania lub 
przetwarzania jelit i jako produktów odzwierzęcych,
za godzinę nadzoru - 67,50 zł”


- poz. 34
„Obserwacja zwierzęcia przeciwko wściekliźnie, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt. 1a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny /Dz. U. Nr 13 poz. 103/
a) z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii wraz
z wystawieniem zaświadczenia – 150,00 zł
b) z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii u właściciela
zwierzęcia, który nie dopełnił obowiązku szczepienia
przeciwko wściekliźnie wraz z wystawieniem zaświadczenia - 250,00 zł”U Z A S A D N I E N I E

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 o Inspekcji Weterynaryjnej /Dz. U. Nr 33, poz. 287 z późn. zm/. Proponowane zmiany i uzupełnienia wnoszone przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną wynikają z przekazanych uwag środowiska lekarzy weterynarii pracujących zarówno w Inspekcji Weterynaryjnej, jak i lekarzy wolnej praktyki wyznaczonych zgodnie z art. 16 ust. 1 do wykonywania ustawowych zadań Inspekcji.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna proponuje następujące zmiany:
- dokonać zapisu nowego § 9 wprowadzającego podwyższenia o 50% kwot zapisanych w załączniku Nr 1 do rozporządzenia w pozycjach 7 do 9 a dotyczących nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych , w tym badanie przedubojowe, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w godzinach 18.00 do 6.00 jak również w dni uznane za wolne od pracy. Taki zapis pozwoli na racjonalne wykonanie urzędowych działań i jest zgodny z obowiązującymi zapisami Kodeksu Pracy.


Wnosimy również o zapis nowego § 13, który zobowiązałby Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o coroczną nowelizację rozporządzenia w oparciu o opublikowany urzędowy komunikat wskaźnika inflacji przekazanego przez Prezesa GUS.

W poz. 1 pkt 1 lit. b oraz lit. c załącznika do projektu zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii - wprowadza się również obniżenie minimalnej stawki części podstawowej wynagrodzenia z 42,31 zł do kwoty 13,95 zł.


W każdej z tych propozycji projektodawca dostrzega problemy rolników , dla których przy obecnej wysokości opłat i wynagrodzenia za czynności weterynaryjne oraz w warunkach rozdrobnienia – hodowla staje się nieopłacalna .
Z jednej strony nie dziwi fakt dbałości Ministra Rolnictwa o rolników , lecz zastanawia równoczesny brak dostrzegania i doceniania pracy lekarzy weterynarii . A przecież profesjonalne( a tylko o takim może być mowa ) przeprowadzenie kontroli w siedzibie stada (świń , owiec , kóz , cieląt- do 6 miesiąca życia lub źrebiąt – do 12 miesiąca życia) przeznaczonych na wywóz lub do handlu - to średnio ok. 1 godziny pracy lekarza weterynarii. Koszt tej godziny to ponad 41 zł, który powinien znaleźć pełne odzwierciedlenie w wysokości minimalnej opłaty lub stawki minimalnego wynagrodzenia. Dlatego rozumiejąc sytuację proponujemy obniżenie aktualnych stawek za te czynności do kwoty 25,00 zł, uwzględniając racje obu stron.
W załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponujemy o wpisanie nowych pozycji lub uzupełnień i tak w poz. 2 brak określonej stawki dla bydła, świń, kóz i strusi.
W poz. 3 inne stawki od liczby zwierząt proponujemy do 3 szt. koni, bydła dorosłego i niższą kwotę 15,00 zł, a następnie powyżej 3 szt. za każde zwierzę 5,00 zł uzupełnić zapis tej pozycji o badanie strusi.
W poz. 7 precyzyjnie określić zapis nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych w rzeźniach, w których ubój i obróbka poubojowa odbywają się przy użyciu automatycznego przesuwu taśmy.
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wnosi o nowe zapisy kwot w poz. 10, tj. badanie mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstw oraz zwierząt łownych (dzików). Pomimo zapisu w poz. 10 załącznika Nr 1 do rozporządzenia jest powiększona w sposób, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 o Inspekcji Weterynaryjnej.
Proponujemy również zmianę zapisu poz. 13 różniąc opłaty dla zakładów o małej zdolności rozbioru i przetwórstwa na opłatę za każdą godzinę nadzoru jak i opłatę za każdą tonę mięsa wprowadzonego do zakładu 6,00 zł i taki zapis jest zgodny z przepisami Komisji Europejskiej.
Zapis nowy poz. 22 i poz. 23 wynika z uwag przesłanych przez Inspektoraty Weterynaryjne, które pozwolą prawidłowo prowadzić nadzór i pobierać opłaty nad zakładami produkującymi wyroby garmażeryjne, zakłady produkujące środki spożywcze z niewielką ilością produktów pochodzenia zwierzęcego, jak i zakłady o specyficznej produkcji, pozyskiwaniu lub składowaniu, np. jelita. Wreszcie proponujemy zapis nowej poz. 34, która ureguluje pobieranie opłat za obserwację zwierzęcia przeciwko wściekliźnie i to będzie wypełnienie zapisu § 2 ust. 6 pkt. 1a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt. Tę propozycję zapisu różnicujemy na opłaty za obserwację wykonaną z urzędu dla osób lub podmiotów przestrzegających przepisów, np. właściciele zwierząt, którzy dokonują szczepienia przeciwko wściekliźnie, obserwację zwierząt bezdomnych, dzikich jak i na opłatę dla osób nie przestrzegających zapisu art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
Proponowane zapisy uregulują wysokość wynagrodzenia wypłaconego lekarzom weterynarii wyznaczanych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii do wykonywania określonych zadań w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej a zakres wykonanej pracy będzie wynikał z wenegocjowanej stawki-45.50 zł za roboczo-godzinę.
Projektowane rozporządzenie oddziaływać będzie na organy Inspekcji Weterynaryjnej porządkując pobieranie opłat od podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 o Inspekcji Weterynaryjne, prawidłowych relacji pomiędzy osobą wyznaczającą Powiatowym Lekarzem Weterynarii a osobą wyznaczoną , to jest lekarzem wolnej praktyki wyznaczonym na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
Proponowane zmiany rozporządzenia nie spowodują skutków finansowych dla budżetu państwa. Wprowadzenie zapisu opłaty za wyznaczenie do tej czynności lekarza weterynarii i według zebranych informacji będzie dotyczyło obserwacji około 3200 sztuk zwierząt i w obecnym budżecie środki te są zabezpieczone w dziale 010 rozdział01022.


Warszawa, dn. 19.06.2006 r.
KRLW/03211/22/06


Pan
Marek Chrapek
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


W proponowanych uwagach do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej, jaki wysłaliśmy do Pana Ministra w dniu 14 czerwca 2006 r. w pkt. 1) zakradł się błąd.

W zamian proponujemy następujący zapis:

1) Proponujemy zmienić zapis § 3 pkt. 2 na następujący:
w załączniku Nr 1 „w poz. 8, 10 i 31 dolicza się koszty dojazdu, z tym że w przypadku nadzoru nad ubojem, o którym mowa w poz. 8 tego załącznika – wyłącznie w przypadku dojazdu do rzeźni, w których ubój i obróbka poubojowa odbywają się bez użycia przesuwu taśmy, lub gdy odbywają się przy użyciu automatycznego przesuwu taśmy, gdy w czasie 1 godziny dokonuje się uboju poniżej 30 szt. koni lub bydła, lub 60 szt. świń lub 120 szt. cieląt owiec lub kóz, albo 1000 szt. drobiu czy królików.”


Ponadto proponujemy zmiany w załączniku Nr 2 w/w projektu – opłaty za badania laboratoryjne wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną:


W poz. 5

badanie mikrobiologiczne materiału patologicznego:
pkt. 2 a i b zapisać jako jeden punkt a – 55 zł,
pkt. c oznaczanie lekowrażliwości zapisać jako punkt b – 45 zł
pkt. 4 badanie w kierunku zakażeń pałeczkami salmonella u ssaków skreślić „u ssaków”, gdyż nie ma różnicy w metodzie badania w zależności od gatunku – 55 zł


Poz. 7

badanie próbek zbiorczych w kierunku wykrycia pałeczek z rodzaju salmonella z 30 zł na 60 zł
pkt. 1 badanie jaj wylęgowych zamarłych zarodków, meconium, wymazów z kloaki, wymazów z powierzchni obiektów, kału i inne z 40 zł na 90 zł
wprowadzić dodatkowo
pkt. 3 - identyfikacja serologiczna szczepu salmonella - 60 zł

 

U Z A S A D N I E N I E

Urzędowe badania mikrobiologiczne wykonywane są w akredytowanych laboratoriach Inspekcji Weterynaryjnej- Zakładach Higieny Weterynaryjnej. Praca w systemie jakości obowiązujących w tych laboratoriach wymaga dodatkowych nakładów na koszty jakości, tj. prowadzenie wew. kontroli jakości stosowanych podłoży, używania standardów i szczepów referencyjnych, a także uczestnictwa w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych. Istniejące dotychczas i od wielu lat nie zmieniana wysokość opłat, którą proponuje się utrzymać, jest nie przystająca do realnych cen używanych materiałów i podłoży, które corocznie są podwyższane. Niemożliwym jest np. wykonanie badania mikrobiologicznego za 15 zł czy też badania lekowrażliwości za 9 zł, jak proponuje projekt rozporządzenia, jeśli uwzględni się koszty kontroli jakości krążków i podłoży z użyciem szczepów referencyjnych.
W przypadku badań w kierunku salmonelli metodykę tego badania określa wydana w 2003 r. norma PN-EN ISO 6579, zgodnie z którą wymagane jest używanie jakościowo nowych podłoży płynnych i stałych. Norma ta wprowadza dodatkowe czynności przednamnażania próbek i posiewów co wydłuża czas badania do 5-6 dni, wymaga także poszerzonego cyklu badań biochemicznych poprzez określanie większej ilości cech biochemicznych izolowanego szczepu. Wymagania te podnoszą koszty używanych materiałów i podłoży.
W badaniach mikrobiologicznych żywności pochodzenia zwierzęcego obecnie stosowana jest zasada badania 5 próbek- zgodnie z rozporządzeniem Komisji /WE/2073/2005 roku. Natomiast w przedłożonym projekcie rozporządzenia opłaty te nie są uwzględnione. Dlatego też wysokość stawek opłat za wykonywanie poszczególnych kierunków badań wymaga szczegółowego w tej mierze rozpoznania, omówienia i umieszczenia w przedstawionym projekcie rozporządzenia.dr n. wet. Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 20:09