ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. i fax: +48 22 853 09 28, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Wprowadzanie danych z paszportu online do systemu Wet Systems

Szanowni Państwo,

Informujemy, że pod adresem https://wetsystems.org.pl/ został uruchomiony nowy system informatyczny „Wetsystems”, który umożliwia wpisywanie danych z paszportu do systemu przez lekarza weterynarii, który go wystawił. Nie ma więc konieczności wysyłania zwrotek do izb okręgowych. Do dnia 30.06.16 możliwe jest co prawda przekazywanie danych za pomocą zwrotek przesyłanych do izb okręgowych, ale zalecamy jak najszybsze rozpoczęcie pracy z systemem informatycznym, gdyż w pierwszym okresie dostępne będzie bezpłatne wsparcie techniczne firmy Zeto Koszalin pod numerem Infolinii:  94 34 73 900 wew. 1., z którego należy korzystać w razie trudności z obsługą programu w godzinach 8.00-16.00.

Od dnia 1 lipca 2016 r. paszporty będą wprowadzane do „Wetsystems” wyłącznie przez lekarzy weterynarii, którzy je wystawili, a zwrotki zostaną całkowicie wycofane!

Od dnia  1 lipca 2016 r istnieje obowiązek wpisywania do systemu wszystkich zabiegów (szczepienia, odrobaczania itp.) wpisywanych do każdego paszportu, także wystawionego wcześniej przez innego lekarza weterynarii!

W celu pierwszego logowania i zmiany hasła w „Wetsystems” należy skorzystać z instrukcji zawartej w załączniku „ dokumentacja na start” - plik w formacie PDF

Prosimy również o zapoznanie się z tekstem jednolitym pt.: Dobra praktyka wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących przez uprawnionych lekarzy weterynarii

Start Aktualności Ustawodawstwo - Projekty Propozycje zmian w projekcie rozporządzenia MRiRW w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

Propozycje zmian w projekcie rozporządzenia MRiRW w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Warszawa, dn. 14 06 2006 r. 

KRLW/03211/22/06

Pan
Marek Chrapek
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna przedstawia propozycje zmian w projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej.

W związku z koniecznością wprowadzenia wielu zmian do proponowanych projektów rozporządzeń oraz ze względu na istotne znaczenie tych aktów dla właściwego funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej, Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zwraca się z prośbą do Pana Ministra o zwołanie konferencji uzgodnieniowej w celu omówienia szczegółowych uregulowań prawnych w przedłożonych projektach.dr n. wet. Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Zał.: proponowane zmiany wraz z uzasadnieniemZałącznik Nr 1


KRLW/03211/22/06

Proponowane zmiany

1) Proponujemy zmienić zapis § 3 pkt. 2 na następujący:

„w poz. 8, 10 i 31 załącznika Nr 1 do rozporządzenia dolicza się koszty dojazdu, z tym że w przypadku nadzoru nad ubojem, o którym mowa w poz. 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia – wyłącznie w przypadku dojazdu do rzeźni, w których ubój i obróbka poubojowa odbywają się przy użyciu automatycznego przesuwu taśmy”.


2) Należy dodać § 9a w brzmieniu:

„Opłaty za badania, o których mowa w poz. 7-9 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonywane w godzinach od 18.00 do 6.00 i w dniach uznanych za wolne od pracy, ulegają powiększeniu o 50% kwot ustalonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.”


3) Należy dodać § 13 w brzmieniu:

„Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w oparciu o urzędowy wskaźnik inflacji publikowany przez GUS za rok poprzedni dokona nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsca pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania w tym zakresie Komisji Europejskiej o wskaźnik inflacji określony przez GUS.”


4) W załączniku Nr 1 do rozporządzenia proponujemy następujące zapisy:

- poz. 1 pkt. 1 
„b) i c) z tym, że minimalna opłata za kontrole nie może
być niższa niż - 25,00 zł”


- poz. 2 pkt. 1:
„e) bydło hodowlane lub użytkowe do 3 szt. . zwierząt -15,00 zł
-powyżej 3 szt.- za każde następne zwierzę - 5,00 zł
f) świnie, owce, kozy do 15 szt. – 17,00 zł
- powyżej 15 szt., za każde następne zwierzę - 1,00 zł”
- poz.2 pkt. 3) strusi przeznaczonych na rzeź:
„a) do 15 szt. – 17,00 zł
b) powyżej 15 szt. za każde następne zwierzę - 1,00 zł”

- poz. 3 pkt.

„ a) do 3 szt. zwierząt - 15,00 zł
b) powyżej 3 szt., za każde następne zwierzę - 5,00 zł”

- poz. 7:

„ Nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych w rzeźniach, w których ubój i obróbka poubojowa odbywają się przy użyciu automatycznego przesuwu taśmy, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju – od zwierzęcia, gdy w czasie 1 godziny dokonuj się uboju 30 szt. koni lub bydła, albo 60 szt. świń albo 120 szt. cieląt, owiec lub kóz, albo 1000 szt. drobiu i królików:”


- poz. 10
„pkt. 1: świni - 30,00 zł
pkt. 7: dzika - 30,00 zł”


- poz. 13
„ Nadzór nad rozbiorem lub przetwórstwem mięsa, za każdą tonę
mięsa wprowadzanego do zakładu rozbioru mięsa
lub zakładu przetwórstwa - 6.00 zł, nie mniej jednak niż - 67,50 zł”


5) Proponujemy dodać nowe zapisy:

- poz. 22
„Nadzór nad przetwórstwem wyrobów garmażeryjnych
i zakładów wytwarzających produkty z niewielkim
udziałem surowców pochodzenia zwierzęcego,
za godzinę nadzoru - 67,50 zł”


-poz. 23
„Nadzór nad warunkami pozyskiwania, składowania lub 
przetwarzania jelit i jako produktów odzwierzęcych,
za godzinę nadzoru - 67,50 zł”


- poz. 34
„Obserwacja zwierzęcia przeciwko wściekliźnie, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt. 1a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny /Dz. U. Nr 13 poz. 103/
a) z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii wraz
z wystawieniem zaświadczenia – 150,00 zł
b) z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii u właściciela
zwierzęcia, który nie dopełnił obowiązku szczepienia
przeciwko wściekliźnie wraz z wystawieniem zaświadczenia - 250,00 zł”U Z A S A D N I E N I E

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 o Inspekcji Weterynaryjnej /Dz. U. Nr 33, poz. 287 z późn. zm/. Proponowane zmiany i uzupełnienia wnoszone przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną wynikają z przekazanych uwag środowiska lekarzy weterynarii pracujących zarówno w Inspekcji Weterynaryjnej, jak i lekarzy wolnej praktyki wyznaczonych zgodnie z art. 16 ust. 1 do wykonywania ustawowych zadań Inspekcji.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna proponuje następujące zmiany:
- dokonać zapisu nowego § 9 wprowadzającego podwyższenia o 50% kwot zapisanych w załączniku Nr 1 do rozporządzenia w pozycjach 7 do 9 a dotyczących nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych , w tym badanie przedubojowe, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w godzinach 18.00 do 6.00 jak również w dni uznane za wolne od pracy. Taki zapis pozwoli na racjonalne wykonanie urzędowych działań i jest zgodny z obowiązującymi zapisami Kodeksu Pracy.


Wnosimy również o zapis nowego § 13, który zobowiązałby Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o coroczną nowelizację rozporządzenia w oparciu o opublikowany urzędowy komunikat wskaźnika inflacji przekazanego przez Prezesa GUS.

W poz. 1 pkt 1 lit. b oraz lit. c załącznika do projektu zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii - wprowadza się również obniżenie minimalnej stawki części podstawowej wynagrodzenia z 42,31 zł do kwoty 13,95 zł.


W każdej z tych propozycji projektodawca dostrzega problemy rolników , dla których przy obecnej wysokości opłat i wynagrodzenia za czynności weterynaryjne oraz w warunkach rozdrobnienia – hodowla staje się nieopłacalna .
Z jednej strony nie dziwi fakt dbałości Ministra Rolnictwa o rolników , lecz zastanawia równoczesny brak dostrzegania i doceniania pracy lekarzy weterynarii . A przecież profesjonalne( a tylko o takim może być mowa ) przeprowadzenie kontroli w siedzibie stada (świń , owiec , kóz , cieląt- do 6 miesiąca życia lub źrebiąt – do 12 miesiąca życia) przeznaczonych na wywóz lub do handlu - to średnio ok. 1 godziny pracy lekarza weterynarii. Koszt tej godziny to ponad 41 zł, który powinien znaleźć pełne odzwierciedlenie w wysokości minimalnej opłaty lub stawki minimalnego wynagrodzenia. Dlatego rozumiejąc sytuację proponujemy obniżenie aktualnych stawek za te czynności do kwoty 25,00 zł, uwzględniając racje obu stron.
W załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponujemy o wpisanie nowych pozycji lub uzupełnień i tak w poz. 2 brak określonej stawki dla bydła, świń, kóz i strusi.
W poz. 3 inne stawki od liczby zwierząt proponujemy do 3 szt. koni, bydła dorosłego i niższą kwotę 15,00 zł, a następnie powyżej 3 szt. za każde zwierzę 5,00 zł uzupełnić zapis tej pozycji o badanie strusi.
W poz. 7 precyzyjnie określić zapis nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych w rzeźniach, w których ubój i obróbka poubojowa odbywają się przy użyciu automatycznego przesuwu taśmy.
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wnosi o nowe zapisy kwot w poz. 10, tj. badanie mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstw oraz zwierząt łownych (dzików). Pomimo zapisu w poz. 10 załącznika Nr 1 do rozporządzenia jest powiększona w sposób, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 o Inspekcji Weterynaryjnej.
Proponujemy również zmianę zapisu poz. 13 różniąc opłaty dla zakładów o małej zdolności rozbioru i przetwórstwa na opłatę za każdą godzinę nadzoru jak i opłatę za każdą tonę mięsa wprowadzonego do zakładu 6,00 zł i taki zapis jest zgodny z przepisami Komisji Europejskiej.
Zapis nowy poz. 22 i poz. 23 wynika z uwag przesłanych przez Inspektoraty Weterynaryjne, które pozwolą prawidłowo prowadzić nadzór i pobierać opłaty nad zakładami produkującymi wyroby garmażeryjne, zakłady produkujące środki spożywcze z niewielką ilością produktów pochodzenia zwierzęcego, jak i zakłady o specyficznej produkcji, pozyskiwaniu lub składowaniu, np. jelita. Wreszcie proponujemy zapis nowej poz. 34, która ureguluje pobieranie opłat za obserwację zwierzęcia przeciwko wściekliźnie i to będzie wypełnienie zapisu § 2 ust. 6 pkt. 1a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt. Tę propozycję zapisu różnicujemy na opłaty za obserwację wykonaną z urzędu dla osób lub podmiotów przestrzegających przepisów, np. właściciele zwierząt, którzy dokonują szczepienia przeciwko wściekliźnie, obserwację zwierząt bezdomnych, dzikich jak i na opłatę dla osób nie przestrzegających zapisu art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
Proponowane zapisy uregulują wysokość wynagrodzenia wypłaconego lekarzom weterynarii wyznaczanych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii do wykonywania określonych zadań w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej a zakres wykonanej pracy będzie wynikał z wenegocjowanej stawki-45.50 zł za roboczo-godzinę.
Projektowane rozporządzenie oddziaływać będzie na organy Inspekcji Weterynaryjnej porządkując pobieranie opłat od podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 o Inspekcji Weterynaryjne, prawidłowych relacji pomiędzy osobą wyznaczającą Powiatowym Lekarzem Weterynarii a osobą wyznaczoną , to jest lekarzem wolnej praktyki wyznaczonym na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
Proponowane zmiany rozporządzenia nie spowodują skutków finansowych dla budżetu państwa. Wprowadzenie zapisu opłaty za wyznaczenie do tej czynności lekarza weterynarii i według zebranych informacji będzie dotyczyło obserwacji około 3200 sztuk zwierząt i w obecnym budżecie środki te są zabezpieczone w dziale 010 rozdział01022.


Warszawa, dn. 19.06.2006 r.
KRLW/03211/22/06


Pan
Marek Chrapek
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


W proponowanych uwagach do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej, jaki wysłaliśmy do Pana Ministra w dniu 14 czerwca 2006 r. w pkt. 1) zakradł się błąd.

W zamian proponujemy następujący zapis:

1) Proponujemy zmienić zapis § 3 pkt. 2 na następujący:
w załączniku Nr 1 „w poz. 8, 10 i 31 dolicza się koszty dojazdu, z tym że w przypadku nadzoru nad ubojem, o którym mowa w poz. 8 tego załącznika – wyłącznie w przypadku dojazdu do rzeźni, w których ubój i obróbka poubojowa odbywają się bez użycia przesuwu taśmy, lub gdy odbywają się przy użyciu automatycznego przesuwu taśmy, gdy w czasie 1 godziny dokonuje się uboju poniżej 30 szt. koni lub bydła, lub 60 szt. świń lub 120 szt. cieląt owiec lub kóz, albo 1000 szt. drobiu czy królików.”


Ponadto proponujemy zmiany w załączniku Nr 2 w/w projektu – opłaty za badania laboratoryjne wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną:


W poz. 5

badanie mikrobiologiczne materiału patologicznego:
pkt. 2 a i b zapisać jako jeden punkt a – 55 zł,
pkt. c oznaczanie lekowrażliwości zapisać jako punkt b – 45 zł
pkt. 4 badanie w kierunku zakażeń pałeczkami salmonella u ssaków skreślić „u ssaków”, gdyż nie ma różnicy w metodzie badania w zależności od gatunku – 55 zł


Poz. 7

badanie próbek zbiorczych w kierunku wykrycia pałeczek z rodzaju salmonella z 30 zł na 60 zł
pkt. 1 badanie jaj wylęgowych zamarłych zarodków, meconium, wymazów z kloaki, wymazów z powierzchni obiektów, kału i inne z 40 zł na 90 zł
wprowadzić dodatkowo
pkt. 3 - identyfikacja serologiczna szczepu salmonella - 60 zł

 

U Z A S A D N I E N I E

Urzędowe badania mikrobiologiczne wykonywane są w akredytowanych laboratoriach Inspekcji Weterynaryjnej- Zakładach Higieny Weterynaryjnej. Praca w systemie jakości obowiązujących w tych laboratoriach wymaga dodatkowych nakładów na koszty jakości, tj. prowadzenie wew. kontroli jakości stosowanych podłoży, używania standardów i szczepów referencyjnych, a także uczestnictwa w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych. Istniejące dotychczas i od wielu lat nie zmieniana wysokość opłat, którą proponuje się utrzymać, jest nie przystająca do realnych cen używanych materiałów i podłoży, które corocznie są podwyższane. Niemożliwym jest np. wykonanie badania mikrobiologicznego za 15 zł czy też badania lekowrażliwości za 9 zł, jak proponuje projekt rozporządzenia, jeśli uwzględni się koszty kontroli jakości krążków i podłoży z użyciem szczepów referencyjnych.
W przypadku badań w kierunku salmonelli metodykę tego badania określa wydana w 2003 r. norma PN-EN ISO 6579, zgodnie z którą wymagane jest używanie jakościowo nowych podłoży płynnych i stałych. Norma ta wprowadza dodatkowe czynności przednamnażania próbek i posiewów co wydłuża czas badania do 5-6 dni, wymaga także poszerzonego cyklu badań biochemicznych poprzez określanie większej ilości cech biochemicznych izolowanego szczepu. Wymagania te podnoszą koszty używanych materiałów i podłoży.
W badaniach mikrobiologicznych żywności pochodzenia zwierzęcego obecnie stosowana jest zasada badania 5 próbek- zgodnie z rozporządzeniem Komisji /WE/2073/2005 roku. Natomiast w przedłożonym projekcie rozporządzenia opłaty te nie są uwzględnione. Dlatego też wysokość stawek opłat za wykonywanie poszczególnych kierunków badań wymaga szczegółowego w tej mierze rozpoznania, omówienia i umieszczenia w przedstawionym projekcie rozporządzenia.dr n. wet. Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 20:09