O czasopiśmie

Życie Weterynaryjne” jest miesięcznikiem wydawanym przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną . Czasopismo zostało założone w 1926 roku. Nakład czasopisma wynosi 19 500 egzemplarzy. Otrzymują je wszyscy członkowie samorządu lekarsko-weterynaryjnego. „Życie Weterynaryjne” to:

Pierwsza z funkcji jest realizowana przez informowanie o bieżącej działalności Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz izb lekarsko-weterynaryjnych, a także publikacje artykułów na tematy społeczno zawodowe i dotyczące historii weterynarii.

Charakter naukowo-praktyczny czasopisma wyraża się w publikowaniu prac poglądowych dotyczących medycyny weterynaryjnej, prac kliniczno-kazuistycznych i opracowań na temat leków. Artykuły z tego zakresu są recenzowane.

Wydawanie czasopisma powierzone jest Komitetowi Redakcyjnemu, którym kieruje Redaktor Naczelny.

Redaktor Naczelny odpowiada za całokształt działalności redakcyjno-wydawniczej, reprezentowanie czasopisma na zewnątrz, utrzymanie charakteru i poziomu merytorycznego publikacji oraz przestrzeganie limitów finansowych ustalonych w budżecie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Rada Programowa „Życia Weterynaryjnego” ocenia okresowo poziom i tematykę publikowanych artykułów.

„Życie Weterynaryjne” jest indeksowane w bazach Index Copernicus International oraz ICI Journals Master List, Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI).

Numery ŻW

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami