PODSTAWOWE INFORMACJE:

ADRES: ul. Nowoursynowska 159, bud. 24, pok. 11, 02-776 Warszawa
NIP: 113-034-46-55
REGON: 010515140
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
nr konta: 61 1020 1156 0000 7902 0006 7835

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna (WILW) funkcjonuje od chwili powstania Samorządu Lekarzy Weterynarii w 1991 roku. Obszar działania, tej największej w Polsce okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, obejmuje teren Województwa Mazowieckiego, który podzielony jest na 37 powiatów.  Znajduje się tu większość instytucji centralnych – ministerstwa, Sejm i Senat, Główny Inspektorat Weterynarii, co ma oczywisty wpływ na zaangażowanie członków WILW w reprezentowanie samorządu wobec władz państwowych w sprawach profilaktyki i lecznictwa weterynaryjnego, poprawy warunków hodowli oraz warunków sanitarnych wsi, kontroli żywności pochodzenia zwierzęcego, zwalczania chorób zakaźnych, w tym odzwierzęcych.

Od początku działania Izba związana jest z warszawskim Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej. Siedziba jej biura mieści się w budynku 24 kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przy ulicy Nowoursynowskiej 159.

Do głównych zadań WILW należy prowadzenie ewidencji lekarzy weterynarii oraz zakładów leczniczych dla zwierząt. Aktualnie WILW skupia ponad 4,3 tysiąca członków, a na terenie jej działania funkcjonuj łącznie blisko 1500 zakładów leczniczych dla zwierząt.

Poprzez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Sąd Lekarsko-Weterynaryjny, WILW sprawuje pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii przez swoich członków, nad przestrzeganiem zasad etyki i deontologii weterynaryjnej.

Organizując liczne konferencje, kursy i szkolenia przyczynia się do propagowania zdobyczy nauk weterynaryjnych wśród lekarzy weterynarii podnosząc ich kwalifikacje zawodowe w ramach ustawicznego kształcenia zawodowego.

WILW dba o integrację środowiska lekarsko-weterynaryjnego inicjując spotkania towarzyskie, jak również wspiera realizację pasji pozazawodowych lekarzy weterynarii.

Do zadań Izby jako samorządu zawodowego należy:

1) sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii;

2) ustanawianie obowiązujących lekarzy weterynarii zasad etyki i deontologii weterynaryjnej oraz dbałość o ich przestrzeganie;

3) reprezentowanie i ochrona zawodu lekarza weterynarii;

4) integrowanie środowiska lekarsko-weterynaryjnego;

5) zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i środowiska oraz polityki państwa w tym zakresie;

6) współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;

7) prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy weterynarii i ich rodzin;

8) zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarsko--weterynaryjnych;

9) wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.

2. Zadania określone w ust. 1 samorząd wykonuje w szczególności przez:

1) przyznawanie, pozbawianie, zawieszanie oraz stwierdzanie utraty prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii;

2) prowadzenie rejestru członków izby;

2a) prowadzenie ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt;

3) negocjowanie warunków pracy i płac;

4) sprawowanie orzecznictwa w przedmiocie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza weterynarii;

5) współdziałanie w sprawach specjalizacji zawodowej;

6) opiniowanie projektów ustaw i innych aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, ochrony środowiska i wykonywania zawodu lekarza weterynarii bądź występowanie o ich wydanie;

7) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia lekarzy weterynarii oraz personelu pomocniczego;

8) organizowanie badań dotyczących weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i wykonywania zawodu lekarza weterynarii;

9) sprawowanie sądownictwa lekarsko-weterynaryjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii oraz sądownictwa polubownego;

10) występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków izb lekarsko-weterynaryjnych;

11) współdziałanie z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi w sprawach profilaktyki i lecznictwa weterynaryjnego, poprawy warunków hodowli i warunków sanitarnych wsi, kontroli żywności pochodzenia zwierzęcego, zwalczania zakaźnych i pasożytniczych chorób zwierzęcych oraz chorób odzwierzęcych;

12) propagowanie zdobyczy nauk weterynaryjnych wśród lekarzy weterynarii oraz udzielanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;

13) uczestnictwo w komisjach konkursowych na stanowiska kierownicze oraz opiniowanie kandydatów na inne stanowiska wymagające kwalifikacji lekarza weterynarii.

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami