Polisa Ubezpieczenia ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Nr 436000348020 na okres 27/03/2024, 00:00 do 26/03/2025 r., 23:59

 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA:

Odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii

 

ZAKRES TERYTORIALNY:

Teren RP

 

SUMA GWARANCYJNA:

20 000 PLN

 

FRANCZYZA REDUKCYJNA:

1 500 PLN

 

UBEZPIECZYCIEL:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA

ul. Hestii 1

81-731 Sopot

 

BROKER:

Mentor S.A.
Biuro Produktów Masowych i Affinity
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń
tel. +48 56 669 32 78
www.mentor.pl

OSOBY DO KONTAKTU:

Piotr Gnat nr tel.: 56 669 32 78, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Michał Olejnik nr tel.: 56 669 33 07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

UBEZPIECZAJĄCY:

Warszawska Izba Lekarsko – Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

UBEZPIECZENI: Lekarze Weterynarii zrzeszeni w Warszawskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej, nie zalegający z opłatą składki członkowskiej na dzień 28 lutego 2023 r. (tolerowane zadłużenie 140,00 zł).

 

NUMERY PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU OSÓB UBEZPIECZONYCH - PDF

 

OKRES UBEZPIECZENIA: od 27 marca 2024 r. do 26 marca 2025 r.

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA:

1. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii, polegające na ochronie zdrowia i życia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska naturalnego w tym podczas wykonywania czynności o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych w powiązaniu z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku o inspekcji weterynaryjnej i ustawą z dnia 18 grudnia 2003 roku o zakładach leczniczych dla zwierząt przez lekarza weterynarii jak również personel pomocniczy pracujący pod nadzorem ubezpieczonego lekarza weterynarii w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

 

Ochroną objęte są również szkody wyrządzone przez personel zakładu leczniczego dla zwierząt prowadzonego przez ubezpieczonego lekarza weterynarii (w tym zatrudnionych przez niego innych lekarzy weterynarii).

 

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii, polegające na ochronie zdrowia i życia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska naturalnego, a w szczególności na:

• badaniu stanu zdrowia zwierząt;

• rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt;

• leczeniu zwierząt oraz wykonywaniu zabiegów chirurgicznych, wydawaniu opinii i orzeczeń lekarsko – weterynaryjnych;

• badaniu zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;

• sprawowaniu czynności związanych z nadzorem weterynaryjnym nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno-weterynaryjnymi nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno- weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego;

• badaniu i ocenie weterynaryjnej jakości pasz oraz warunków ich wytwarzania;

• wystawianiu recept na leki i artykuły sanitarne;

 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również:

• rażące niedbalstwo;

• szkody wyrządzone zwierzętom osób bliskich i współpracownikom;

• odpowiedzialność za osoby, za które lekarz jest odpowiedzialny z mocy prawa;

• czynności inspekcji weterynaryjnej;

• odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody spowodowane przez osoby, którym Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności;

• szkody spowodowane wadą towarów i produktów leczniczych dostarczonych przez ubezpieczonego kontrahentowi albo wadliwym wykonaniem robót i usług świadczonych w związku z prowadzoną działalnością;

• OC za szkody wynikłe z posiadania mienia (sublimit 20.000 pin/osoba);

• OC za szkody powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, używania lub innej umowy podobnej (sublimit 20.000 pin/osoba);

• OC za szkody w dokumentach (sublimit 20.000 pin/osoba);

• OC za szkody wyrządzone przez krew i materiały krwiopochodne;

Zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o

• eksperymentalne metody leczenia, rehabilitacji, ale tylko w sytuacji, gdy właściciel zwierzęcia wyraził zgodę na ich zastosowanie;

• odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu świadczeń medycznych (sublimit 20.000 pin/osoba);

• szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem i używaniem w prowadzonej działalności prywatnej aparatury medycznej , w tym urządzeń rentgenowskich oraz laserowych zgodnie z kl. 5;

• szkody powstałe w rzeczach powierzonych lub oddanych przez pacjentów na przechowanie w związku z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii zgodnie z kl.6 i sublimitem 20.000 pin/osoba;

• czyste straty finansowe wynikłe z błędnego wystawienia przez Ubezpieczonego paszportu dla zwierzęcia towarzyszącego;

• szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych zgodnie z kl.4

• koszty pomocy prawnej zgodnie z kl.7 (sublimit 20.000 pin/osoba)

• szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym zgodnie z poniższą klauzulą:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszymi zapisami postanowień OWU oraz umowy ubezpieczenia ustala się, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym związanych z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii zatrudnionego w ramach umowy o pracę w powiatowych lub wojewódzkich inspektoratach weterynarii lub związanych z wykonywaniem praktyk lekarsko-weterynaryjnych lub czynności wykonywanych przez lekarza urzędowego z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii).

 

3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu wykonywania przez ubezpieczonego zawodu w jakiejkolwiek formie, w tym:

• w ramach zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w zakładach lecznictwa weterynaryjnego lub innych jednostkach organizacyjnych w tym w ramach jednostek Inspekcji Weterynaryjnej.

Uwaga! Jeśli Ubezpieczony jest osobą zatrudnioną w oparciu o umowę o pracę, powołania, mianowania lub wyboru (umowy przewidziane w Kodeksie pracy), ochrona ubezpieczeniowa świadczona w stosunku do Ubezpieczonego w odniesieniu do czynności wykonywanych na tej podstawie ograniczona jest do roszczeń regresowych przysługujących względem niego jego pracodawcy - na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

• w ramach zatrudnienia na podstawie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych,

• przy świadczeniu usług weterynaryjnych,

• przy pełnieniu dyżurów,

• przy udzielaniu pierwszej pomocy lekarsko – weterynaryjnej ofierze wypadku w sytuacjach nie związanych z czynnościami służbowymi (niesienie niezbędnej pierwszej pomocy ofierze nieszczęśliwego nagłego wypadku)

• Ochrona dotyczy każdego z lekarzy w jego działalności medycznej, bez względu na rodzaj zatrudnienia, dla każdego jest jednakowa przy identycznej składce.

 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje także:

• lekarzy weterynarii w trakcie robienia specjalizacji,

• zatrudnionych przez ubezpieczonego techników weterynarii, praktykantów i stażystów

Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia OC lekarza weterynarii objęte są również osoby nieposiadające wymaganych prawem uprawnień i kwalifikacji lekarza weterynarii, będące w trakcie nabywania kwalifikacji lub uprawnień wykonujące czynności i działania wchodzące w zakres zawodu lub funkcji lekarza weterynarii, w szczególności stażyści/praktykanci/technicy weterynarii o ile wykonują czynności pod nadzorem ubezpieczonego.

 

Zakres czasowy:

Odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń objęte są roszczenia osób poszkodowanych / uprawnionych dotyczące szkód, będących następstwem zaistniałych w okresie ubezpieczenia zdarzeń, objętych ochroną ubezpieczeniową, chociażby następstwa zdarzeń ujawniły się po upływie okresu ubezpieczenia i zostały zgłoszone zakładowi ubezpieczeń po upływie okresu ubezpieczenia, jednakże z zastrzeżeniem terminów przedawnienia. Zdarzeniem w rozumieniu niniejszej klauzuli jest działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego powodujące szkodę na osobie lub mieniu.

Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte zgodnie z wariantem B określonym w §10 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym z dnia 24.09.2018 (ubezpieczenie wszystkich członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej - zatrudnionych na każdy rodzaj umowy, a także prowadzących własną działalność).

 

Ubezpieczyciel gwarantuje, iż w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wynikającej z zawartej przez każdą z okręgowych izb polisą ubezpieczeniową, nie zostanie podniesiona cena składki za ubezpieczenie, określona w zawartej polisie ubezpieczeniowej – przy zachowaniu niezmienionego zakresu i limitów odpowiedzialności.

Dodatkowo do ubezpieczenia zostały włączone:

Klauzula kosztów ochrony prawnej w zakresie kosztów pomocy prawnej na rzecz ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego, pod warunkiem że są one związane z wykonywaniem czynności zawodowych oraz jeżeli wypadek powodujący konieczność uzyskania pomocy prawnej przez Ubezpieczonego nastąpił w okresie ubezpieczenia.

Sublimit dla Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w zakresie kosztów ochrony prawnej: 10.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

(Szczegółowa treść zakresu w zapisach klauzul).

 

Dodatkowo istnieje możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii:

 

Zakres ubezpieczenia został wynegocjowany przez jednego z największych polskich brokerów ubezpieczeniowych – Mentor S.A., który zapewnia gwarancję nadzoru nad procesem likwidacji szkód oraz wypłaty odszkodowań.

Ochrony w programie udziela jeden z wiodących zakładów ubezpieczeniowych w Polsce – STU Ergo Hestia SA.

 

Jak lekarz weterynarii powinien się zachować w przypadku dochodzenia roszczenia przez właściciela zwierzęcia?

 

Kontakt w sprawie ubezpieczeń:

W celu uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących programu ubezpieczeniowego, należy skontaktować się z:

Piotr Gnat nr tel.: 56 669 32 78, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Michał Olejnik nr tel.: 56 669 33 07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

- Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Lekarzy

- Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności

- Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

 - Zakres ochrony

- Wniosek o doubezpieczenie

- Druk zgłoszenia szkody z polisy OC

- Druk zgłoszenia szkody NNW

 

 WAŻNE!

Wszyscy członkowie Warszawskiej Izby Lekarsko–Weterynaryjnej mogą dodatkowo, we własnym zakresie skorzystać z:
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków z możliwością rozszerzenia o klauzulę na wypadek niezdolności do wykonywania zawodu lekarza-weterynarii.

 

W celu rozszerzenia zakresu ochrony, prosimy pobrać i przesłać wypełniony wniosek o doubezpieczenie na adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami