Ministerstwo Rolnictwa Szwecji

Maria Cedersmyg

Zasady przywozu psów i kotów do Szwecji Nowe rozporządzenie 998/2003/EWG dotyczące wymagań odnośnie przemieszczania zwierząt towarzyszących do i wewnątrz Wspólnoty daje Szwecji prawo do utrzymania obowiązujących uprzednio niektórych przepisów krajowych. W związku z powyższym, zostały określone podstawowe warunki przemieszczania zwierząt towarzyszących do państw członkowskich oraz dodatkowe wymagania odnoszące się do przywozu tych zwierząt do Szwecji. Istotnym jest, aby wymagania opisane poniżej były jasne dla wszystkich lekarzy weterynarii dokonujących kontroli zwierząt, które będą przemieszczane na terytorium Szwecji. Zwierzęta niespełniające przepisów ustanowionych w Rozporządzeniu 998/2003/EWG i dodatkowych szwedzkich przepisów krajowych będą albo zawracane do kraju pochodzenia, albo poddawane kwarantannie, albo usypiane – a wszystko to na koszt właściciela.

Warunki podstawowe dla wszystkich państw członkowskich:

  • Identyfikacja zwierzęcia przy użyciu mikroczipu (spełniającego określone w rozporządzeniu normy ISO) lub tatuażu,
  • Szczepienie przeciwko wściekliźnie przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki,
  • Paszport zawierający powyższe dane.

Dodatkowe wymagania wewnętrzne dla Szwecji:

Psy i koty z państw wymienionych w Załączniku II, w części B (pozostałe państwa członkowskie i kraje EFTA) oraz w części C (kraje niskiego ryzyka) rozporządzenia 998/2003/EWG: Muszą zostać poddane badaniu w kierunku określenia miana przeciwciał neutralizujących przeciwko wściekliźnie z wynikiem pozytywnym, tj. mianem wynoszącym co najmniej 0,5 IU/ml, przeprowadzonemu w laboratorium zatwierdzonym przez Komisję Europejską na próbce krwi pobranej na 120 do 365 dni po ostatnim szczepieniu przeciwko wściekliźnie (próbki pobrane przed upływem 120 dni od ostatniego szczepienia nie są ważne).

Przykład:

W przypadku gdy szczepienie przeciwko wściekliźnie było przeprowadzone 1 maja 2004r., to próbki do ww. badań mogą zostać pobrane pomiędzy 1 września 2004r. i 30 kwietnia 2005r. Muszą zostać poddane odrobaczaniu przeciwko Echinococcus spp., przeprowadzonemu przez lekarza weterynarii w ciągu 10 dni przed planowanym przemieszczeniem zwierzęcia, przy użyciu preparatu zawierającego praziquantel lub epsiprantel. Spełnienie obydwu powyższych warunków musi być potwierdzone w paszporcie lub w świadectwie zdrowia zwierzęcia.

 

Psy i koty z krajów nie wymienionych w żadnym z załączników do Rozporządzenia 998/2003/EWG (sklasyfikowanych jako kraje wysokiego ryzyka) muszą być:

  • zaopatrzone w zezwolenie na przywóz,
  • oznakowane,
  • odrobaczone
  • odbyć kwarantannę.

 

Więcej informacji można uzyskać w Ministerstwie Rolnictwa Szwecji, tel.: +46 36 15 50 00

Strona internetowa Ministerstwa: http://www.sjv.se

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami